Lunchprotocol

Lunchprotocol 24-02-2016 Versie 6.0

In dit protocol staat vermeld wat voor ons de uitgangspunten zijn bij het lunchen tussen de middag en waar taken en verantwoordelijkheden liggen.

Inleiding
Op maandag tot en met vrijdag is er een vijf-gelijke-dagen-rooster en eten alle kinderen op school in hun klas. Dat betekent dat alle leerlingen op school de gelegenheid krijgen om te lunchen in een prettige sfeer en daarna te spelen onder veilige omstandigheden.
Om dit te realiseren is dit lunchprotocol opgesteld. Het lunchprotocol is voor alle partijen (leerlingen, schoolteam en ouders) en bevat duidelijke regels, zodat iedereen weet wat er van hem of haar en van elkaar verwacht wordt.

Uitgangspunten

 • Duidelijke afspraken en een goede structuur zijn noodzakelijk om de veiligheid van alle kinderen te kunnen garanderen. Deze zijn vastgelegd in dit school specifieke lunchprotocol;
 • Het lunchprotocol is voor leerkrachten, kinderen en ouders een reglement waarin afspraken zijn opgenomen waaraan een ieder zich dient te houden;
 • Er is tijdens het lunchen een sfeer waarin kinderen zich op hun gemak voelen;
 • Er is behoefte aan en ruimte voor zowel rustige als dynamische activiteiten.

Organisatie vanaf 1 november 2015
De groepen 1 – 2 lunchen om 12.00 uur en spelen buiten van 12.15 – 13.00 uur;
De groepen 3 t/m 8 lunchen om 11.45 uur en spelen buiten van 12.00 – 12.15 uur

Communicatie
Ouders die algemene vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot het lunchprotocol, kunnen zich wenden tot de leerkracht en/of directie. Als zich wijzigingen voordoen in het lunchprotocol worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld middels de nieuwsbrieven.

Taken en verantwoordelijkheden van de directie:

 • Is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het protocol
 • Zorgt voor het lunch- en buitenspeel-rooster;
 • Stelt zich via ouders, leerlingen en de leerkrachten op de hoogte van het reilen en zeilen rond het lunchen en buitenspelen;
 • Zorgt voor koelkasten op school waar het drinken in bewaard wordt;
 • Evalueert twee maal per jaar (december en april) het lunchprotocol bij alle betrokkenen;
 • Doet aanpassingen en verbeteringen aan het lunchprotocol (indien nodig, bijvoorbeeld naar aanleiding van een evaluatie) en legt deze ter instemming voor aan de MR.

Taken en verantwoordelijkheden van de leerkrachten:

 • Uitvoeren en verantwoording dragen voor een goed verloop van het lunchen en overblijven in de middagpauze;
 • Verantwoording dragen voor het op tijd starten en beëindigen van de lunchtijd, zodat kinderen voldoende tijd hebben om te lunchen;
 • Zorgen voor het klaarzetten van kratten, waar het drinken van de groep komt. Per groep wegbrengen en ophalen van de kratten met drinkbekers in en uit de koelkasten;
 • Voor het eten wordt er rust gecreëerd in de groep en het begin van de gezamenlijke maaltijd aangegeven;
 • Tijdens de lunch worden rustige activiteiten uitgevoerd: voorlezen, muziek, jeugdjournaal kijken, etc.. De kinderen eten op hun eigen plaats en blijven op hun eigen plaats zitten totdat de leerkracht aangeeft dat ze naar buiten mogen;
 • Kinderen kunnen voor en na de lunchtijd gebruikmaken van het toilet;
 • Bij slecht weer blijven de leerlingen in de klas, onder begeleiding van de leerkracht;
 • Het zorgdragen voor een planning van activiteiten na de lunch, bij slecht weer. De leerlingen kunnen dan gebruik maken van de aanwezige activiteiten in de klas;
 • Zorgen voor een rustige en veilige situatie tijdens de lunchtijd en het buitenspelen;
 • Het netjes achterlaten van de klas;
 • Per toerbeurt surveilleren tijdens het buiten spelen van de kinderen volgens het opgestelde rooster;
 • Gezond gedrag bevorderen. Tijdens de lunch is gezond eten en drinken belangrijk. Dus geen snoep, koek, chips, koolzuurhoudende dranken e.d.. Hierover communiceren met ouders;
 • Informeren van ouders indien een kind structureel de lunch niet op eet.

Taken en verantwoordelijkheden van de ouders:

 • Zich op de hoogte stellen van het lunchprotocol;
 • Melden van eventueel medicijngebruik (zie hiervoor: protocol medicijngebruik), allergieën en andere relevante bijzonderheden bij de leerkracht van het kind;
 • Meegeven van een hoeveelheid eten dat afgestemd is op de eetlust van uw kind. Wat kinderen niet opeten, gaat mee terug. Zo houdt u zicht op het eetgedrag van uw kind;
 • Zorgen dat de kinderen een verantwoord, gezond lunchpakket mee naar school nemen (geen snoep, koek, chips, koolzuurhoudende dranken, sportdrank).
 • Drinken graag in een goed afgesloten beker;
 • Naam op beker en bakje;

Tip: Een bevroren boterham in de broodtrommel is tegen lunchtijd ontdooid, lekker vers en houdt het beleg ook gekoeld.

Taken en verantwoordelijkheden van de leerlingen:

 • ’s Morgens de drinkbekers in de daarvoor bestemde kratten zetten;
 • Als de lunch begint zitten de kinderen op hun eigen plek aan tafel. De lunchspullen staan op tafel;
 • Het samen met andere leerlingen en leerkracht rustig gebruiken van de lunch;
 • Geen ongezonde producten meebrengen en/of nuttigen tijdens het overblijven;
 • Na de lunch ruimen de leerlingen met de leerkracht de klas netjes op;
 • Iedereen blijft aan tafel zitten totdat de leerkracht aangeeft dat je naar buiten mag;
 • Na het eten buiten op het schoolplein de rest van de lunchpauze doorbrengen;
 • Bij slecht weer samen met alle kinderen in de klas op een gezellige, ontspannen manier de lunchpauze doorbrengen;
 • Zonder toestemming de klas of het schoolplein niet verlaten.

Een gezond lunchpakket volgens de richtlijnen van de GGD:
Een gezond lunchpakket bestaat uit brood (alle soorten brood mogen, het liefst volkoren of tarwebrood). Crackers (voorkeur voor volkoren) mogen, maar vervangen niet het brood. Het gaat er om dat kinderen voldoende brood eten. Het drinken in een gezond lunchpakket bestaat uit water, sap of melk. Schoolkoeken als bijvoorbeeld Sultana, Liga etc. vallen onder de categorie koeken. Deze zijn extra en horen niet bij het lunchpakket.