Klachtenregeling

Alle basisscholen onder gezag van de Stichting Optimus P.O. hanteren een klachtenregeling waarover een akkoord werd bereikt tussen de landelijke ouderorganisaties, vakorganisaties, besturenorganisaties en schoolleiders-organisaties.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van onze scholen heeft ingestemd met genoemde regeling.

De klachtenregeling is bedoeld voor klachten die niet op normale wijze binnen de school kunnen worden opgelost.

Op elke school zijn daartoe 2 contactpersonen benoemd. Bij deze personen kan een klacht worden ingediend en zij zorgen dat op de juiste wijze actie wordt ondernomen.

Voor onze school zijn dat: Juf Wilma Meulman en Juf Denise Gill.

Bovenschools is via het Regionaal Maatschappelijk Centrum ‘Land van Cuijk’ een onafhankelijke vertrouwenspersoon benoemd: mevrouw Gonnie Driessen (maatschappelijk werkster).

De vertrouwenspersoon begeleidt de klager, nadat deze is doorverwezen door de contactpersoon, tijdens de verdere procedure ter afhandeling van de klacht. Klachten kunnen onder andere ook doorverwezen worden naar een onafhankelijke klachtencommissie.

Het bestuur van de Stichting Optimus P.O. heeft zich, na instemming van de GMR, aangesloten bij een regionale klachtencommissie. Deze commissie is schriftelijk te bereiken op het hierna genoemde adres:

Landelijke Bezwarencommissie Katholiek Onderwijs

Postbus 82158 2508 ED  Den Haag. De klachtenregeling ligt ter inzage op de school.