Waar staan wij voor

Doelstelling

De school is een deel van de maatschappij. Een maatschappij die telkens in verandering is en die veel van mensen vraagt. De doelstelling van onze school strekt zich uit over verschillende terreinen, namelijk

  1. het geven van goed onderwijs;
  2. het samen met de ouders aanleren van vaardigheden om goed te kunnen functioneren in onze steeds veranderende maatschappij;
  3. het samen met de ouders leveren van een wezenlijke bijdrage aan de opvoeding van het kind.

ad. 1 De school is in eerste instantie een instituut waar kennisoverdracht plaatsvindt. Door het geven van onderwijs dat zoveel als mogelijk aansluit bij de individuele capaciteiten van het kind, trachten we een basis te leggen voor een kansrijke start in het vervolgonderwijs.

ad. 2 Een maatschappij die steeds verandert, vraagt om mensen die deze veranderingen een plek kunnen geven in hun leven. Kinderen moeten leren om kritisch keuzes te maken vanuit een gevoel van zelfvertrouwen en een open houding.

ad. 3 Onderwijs is niet los te zien van opvoeding. Hoewel opvoeding primair een taak is van de ouders wil de school duidelijk een bijdrage leveren aan het sociaal-emotionele groeiproces van de kinderen.

 

Aanpak

Bij bovenstaande doelstellingen willen we een school zijn die een kind vooral aanspreekt op de dingen waar het goed in is. Deze aanpak zal tot meer zelfvertrouwen leiden. Het geeft een kind een positief zelfbeeld. Met dit gevoel van eigenwaarde zal het zich beter kunnen ontwikkelen.

 

Klimaat

De Sprankel zien we als een school waar kinderen met plezier naar toe gaan. Plezier in school betekent beter leren, want in een prettige omgeving zal een kind meer resultaat uit zijn werk halen. De prettige omgeving wordt vooral gemaakt door de kinderen en de leerkrachten. Dan houdt leren meer in dan leren uit boeken, want een goed schoolklimaat krijg je niet alleen met rekenen en taal. Belangstelling en begrip voor elkaar zijn hierbij erg belangrijk. Op onze school staat dit hoog aangeschreven, want een respectvolle omgang met anderen is een voorwaarde voor een goede sfeer. Elders in deze schoolgids kunt u meer lezen over de manier waarop wij werken aan een veilige school middels een gedragsprotocol, gedragsregels en de stopmethode. Wij besteden dus specifieke aandacht aan het op een goede manier omgaan met elkaar. Plagen mag want dat is een vriendschappelijke uiting; pesten moet hoe dan ook een halt worden toegeroepen.

We werken vanuit de uitgangspunten van Werkconcept Critical Skills.
We vinden het belangrijk dat kinderen, ouders en medewerkers gezien en gehoord worden.
Voor meer info druk op onderstaande knop.

Beleidsplan WCS 

Regels

Een school zonder regels bestaat natuurlijk niet. Waar mensen met elkaar omgaan, is behoefte aan regels. Als je kinderen het belang van regels laat inzien, is er veel meer ruimte voor goed onderwijs. En goed onderwijs………daar willen we als De Sprankel voor staat.