Huiswerkbeleid

Op onze school wordt in verschillende groepen huiswerk gegeven. Waarom geven wij op school huiswerk?

 • Huiswerk bevordert de zelfstandigheid van leerlingen. Zelf verantwoordelijkheid dragen voor het opgegeven werk, zelf (leren) plannen wanneer het gemaakt of geleerd moet worden om er op tijd klaar mee te zijn.
 • Huiswerk maken betekent uitbreiding van de leertijd, waardoor leerprestaties verbeteren. Door naast de leertijd op school thuis ook nog bezig te zijn met het inoefenen of herhalen van bepaalde leerstof, kan het leerresultaat positief beïnvloedt worden.
 • Betrokkenheid van de ouders bij de school en het leren van hun kind. Door het huiswerk dat thuis gemaakt wordt, krijgen ouders beter zicht op hetgeen leerlingen op school leren.
 • Een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs. In het voortgezet onderwijs wordt ervan uitgegaan dat huiswerk maken een logisch verlengstuk is van het dagelijks schoolbezoek. Als kinderen daar al vertrouwd mee raken op de basisschool, draagt dat bij aan het zich snel kunnen aanpassen aan de manier van werken in het voortgezet onderwijs.

Wij onderscheiden twee soorten huiswerk:

 • Oefenwerk
 • Structureel huiswerk

Oefenwerk
De leerlingen uit groep 3 t/m 8 krijgen, indien nodig, oefenwerk mee als ondersteuning van het leerproces op school. Het oefenwerk heeft de volgende functies:

 • Extra oefenen van behandelde oefenstof als blijkt dat een leerling of de hele groep dit nodig heeft.
 • Extra oefenstof voor die leerlingen die het nodig hebben, naast de hulp op school zoals vermeld in de Handelingsgerichte aanpak (HGA). Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders en de leerling.
 • Voorbereiden van nieuwe opdrachten (bijvoorbeeld thuis voorbereiden van teksten)

Oefenwerk dat thuis gemaakt wordt, is werk waarbij de leerling geen instructie nodig heeft en dat de leerling zelfstandig kan verwerken.

Structureel huiswerk
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 krijgen huiswerk om het leerproces te ondersteunen. Daarnaast bereiden wij vanaf groep 7 onze leerlingen voor op het huiswerk maken in het voortgezet onderwijs. Voor een probleemloze overgang naar het voortgezet onderwijs spelen werkhouding, eigen motivatie en plichtsbesef in een andere dan de schoolsituatie een grote rol.
Het huiswerk heeft daarmee de volgende functies:

 • Het draagt bij aan het leren plannen en (zelfstandig) leren;
 • Oefenen van behandelde oefenstof;
 • Toepassen van kennis en/of vaardigheden;
 • Leren hanteren van de agenda vanaf groep 7 en aan de hand daarvan ook leren plannen.

OEFENWERK

Groep 1-2
 • Regelmatig krijgen de leerlingen, via de parro-app, opdracht om iets mee te brengen van thuis wat past bij het thema (denk aan blaadjes voor de herfsttafel, folder van de supermarkt, materialen die passen bij de beginklank etc).
 • Bij de start van elk thema krijgen de ouders een nieuwsbrief met de inhoud van het thema en mogelijke spelletjes en activiteiten die ouders met hun kind kunnen ondernemen.
 • Leerlingen en ouders worden gestimuleerd om thuis veel samen te lezen/voor te lezen.

 

Groep 3
 • Regelmatig krijgen de leerlingen, via de parro-app, opdracht om iets mee te brengen van thuis wat past bij het thema.
 • Leerlingen en ouders worden gestimuleerd om thuis veel samen te lezen/voor te lezen en de bibliotheek te bezoeken.
 • Via e-mail en de parro-app worden ouders geïnformeerd wat de lesdoelen van de verschillende blokken/periodes in het schooljaar zijn. Via e-mail en de parro-app worden geschikte oefenbladen of oefensites aangegeven.
 • Leerlingen hebben een licentie voor thuis voor de leerling software van Veilig Leren Lezen. Deze software maakt het mogelijk om oefentijd uit te breiden of om uitdagende leesoefeningen te doen.
 • Leerlingen die moeite hebben met bepaalde leerstof krijgen oefeningen mee om thuis extra te oefenen.

 

Groep 4
 • Leerlingen en ouders worden gestimuleerd om thuis veel (samen) te lezen/voor te lezen en de bibliotheek te bezoeken.
 • Via de parro-app worden ouders geïnformeerd wat de lesdoelen van de verschillende blokken/periodes in het schooljaar zijn. Via de parro-app worden geschikte oefenbladen of oefensites aangegeven.
 • Na een aantal maanden oefenen: Indien de weektaak van rekenen aan het einde van de week niet af is (en er voldoende werktijd is geweest, afhankelijk van het werktempo van de leerling) krijgt de leerling het werk op vrijdag mee naar huis om in het weekend af te maken.
 • In groep 4 moeten de leerlingen de tafelsommen uit het hoofd leren. Daar wordt in de klas veel aandacht aan besteed en er wordt veel geoefend. Thuis oefenen blijft ook erg belangrijk. er zijn veel leuke oefensites op de computer.

 

Groep 5
 • Leerlingen worden gestimuleerd om thuis veel te lezen en de bibliotheek te bezoeken om het leesniveau te verhogen en het leesplezier te vergroten.
 • Via de parro-app worden ouders geïnformeerd wat de lesdoelen van de verschillende blokken/periodes zijn. Via de parro-app worden geschikte oefenbladen of oefensites aangegeven.
 • Indien de weektaak van rekenen aan het einde van de week niet af is (en er voldoende werktijd is geweest, afhankelijk van het werktempo van de leerling) krijgt de leerling het werk op vrijdag mee naar huis om in het weekend af te maken.
 • In groep 5 leren de leerlingen de tafelsommen binnen een redelijke tijd door elkaar op te zeggen. Daar wordt in de klas veel aandacht aan besteed. En er wordt geoefend, daarvoor krijgen ze een diploma. Het is belangrijk dat de leerlingen ook regelmatig thuis oefenen.
 • Het programma Bloon (spellingsoefeningen) kunnen kinderen die spelling lastig vinden of dit graag willen ook thuis gebruiken om spelling te oefenen.

 

Groep 6
 • Leerlingen worden gestimuleerd om thuis veel te lezen en de bibliotheek te bezoeken om het leesniveau te onderhouden en het leesplezier te vergroten.
 • Via de parro-app worden ouders geïnformeerd wat de lesdoelen van de verschillende blokken/periodes in het schooljaar zijn. Via de parro-app worden geschikte oefenbladen of oefensites aangegeven.
 • Indien de weektaak van rekenen aan het einde van de week niet af is (en er voldoende werktijd is geweest, afhankelijk van het werktempo van de leerling) krijgt de leerling het werk op vrijdag mee naar huis om in het weekend af te maken.

 

Groep 7
 • Leerlingen worden gestimuleerd om thuis veel te lezen en de bibliotheek te bezoeken om het leesniveau te onderhouden en het leesplezier te vergroten.
 • Via de parro-app worden ouders geïnformeerd wat de lesdoelen van de verschillende blokken/periodes in het schooljaar zijn. Via de parro-app worden geschikte oefenbladen of oefensites aangegeven.
 • Indien de weektaak van rekenen aan het einde van de week niet af is (en er voldoende werktijd is geweest, afhankelijk van het werktempo van de leerling) krijgt de leerling het werk op vrijdag mee naar huis om in het weekend af te maken.

 

Groep 8
 • Leerlingen worden gestimuleerd om thuis veel te lezen en de bibliotheek te bezoeken om het leesniveau te onderhouden en het leesplezier te vergroten.
 • Via de parro-app worden ouders geïnformeerd wat de lesdoelen van de verschillende blokken/periodes in het schooljaar zijn. Via de parro-app worden geschikte oefenbladen of oefensites aangegeven.
 • Indien de weektaak van rekenen aan het einde van de week niet af is (en er voldoende werktijd is geweest, afhankelijk van het werktempo van de leerling) krijgt de leerling het werk op vrijdag mee naar huis om in het weekend af te maken.
 • De leerlingen werken op school met Bloon, een oefenprogramma voor spelling. Dit programma is ook thuis te gebruiken.

 

STRUCTUREEL HUISWERK

Groep 5
 • Alle leerlingen komen vanaf januari een keer aan de beurt om een spreekbeurt te houden over een onderwerp naar keuze. De leerlingen krijgen uitleg in de groep en de leerkracht maakt een planning. Ouders worden via een e-mail hierover geïnformeerd.
 • Aan het einde van een blok bij aardrijkskunde, geschiedenis en natuur krijgen de leerlingen een toets. De voorbereiding voor deze toets wordt tijdens de les gedaan. In groep 5 leren kinderen, het eerste half jaar, stap voor stap omgaan met het leren voor een toets. Er wordt geleerd hoe je huiswerk kan leren, hoe je huiswerk kunt verdelen over de dagen van de week en of je geholpen mag worden bij het maken en leren van huiswerk. Leerlingen leren een samenvatting maken van de lesstof met behulp van signaalwoorden. De samenvatting en de boeken krijgen de leerlingen mee naar huis om te leren. Via de parro-app worden de ouders een week voor de toets geïnformeerd.

 

Groep 6
 • Alle leerlingen komen in de loop van het schooljaar een keer aan de beurt om een boekbespreking te houden over een boek naar keuze. Op school hangt een lijst waarop ze de datum en de titel van het boek in kunnen vullen. De leerlingen bereiden de boekenbeurt thuis voor aan de hand van een uitlegblad. Dit wordt uitgelegd op school, waarna de leerlingen thuis aan de slag kunnen. Leerlingen die het lastig vinden kunnen na school hulp vragen. Ouders worden via de parro-app geïnformeerd.
 • Alle leerlingen komen in de loop van het schooljaar een keer aan de beurt om een spreekbeurt te houden over een onderwerp naar keuze. Op school hangt een lijst waarop ze de datum en het onderwerp in kunnen vullen. De leerlingen bereiden de spreekbeurt thuis voor aan de hand van een uitlegblad. Leerlingen die het lastig vinden kunnen na school hulp vragen. Ouders worden via de parro-app geïnformeerd.
 • Aan het eind van een blok bij aardrijkskunde, geschiedenis en natuur krijgen de leerlingen een toets. De voorbereiding voor deze toets wordt veelal tijdens de les gedaan. Leerlingen leren een samenvatting maken van de lesstof met behulp van een mindmap of woordspin. De leerlingen krijgen de samenvatting en het werkboek mee naar huis om te leren. Via de parro-app worden de ouders een week voor de toets geïnformeerd.

 

Groep 7
 • Leerlingen worden gestimuleerd te werken met een agenda.
 • Alle leerlingen komen in de loop van het schooljaar een keer aan de beurt om een boekbespreking te houden over een boek naar keuze. Op school hangt een lijst waarop ze de datum en de titel van het boek in kunnen vullen. De leerlingen bereiden de boekenbeurt thuis voor aan de hand van een uitlegblad. Leerlingen die het lastig vinden kunnen na school hulp vragen. Ouders worden geïnformeerd via de parro-app.
 • Alle leerlingen komen in de loop van het schooljaar een keer aan de beurt om een spreekbeurt te houden over een onderwerp naar keuze. Op school hangt een lijst waarop ze de datum en het onderwerp in kunnen vullen. De leerlingen bereiden de spreekbeurt thuis voor aan de hand van een uitlegblad. Leerlingen die het lastig vinden kunnen na school hulp vragen. Ouders worden geïnformeerd via de parro-app.
 • Aan het einde van een blok bij aardrijkskunde, geschiedenis en natuur krijgen de leerlingen een toets. De voorbereiding voor deze toets worden ook tijdens de les gedaan. Leerlingen leren een samenvatting maken van de lesstof met behulp van onderstrepen in de tekst van de belangrijke zaken en het maken van een “spiekbriefje”. Dit spiekbriefje mag bij de toets gebruikt worden. De leerlingen krijgen de samenvatting en het werkboek een week voor de toets mee naar huis. In de groep worden de kinderen begeleid met het leren door middel van het maken van een planning zowel in tijd als in lesstof. Regelmatig wordt in de oefenweek besproken hoe het leren lukt. In de loop van het jaar gaan de leerlingen een powerpoint maken van de lesstof.
 • Via de parro-app worden de ouders een week voor de toets geïnformeerd.
 • Leerlingen krijgen 1x per week huiswerk (spelling of rekenen). Per jaar krijgen de leerlingen 3 jokers. Deze kunnen ze inzetten voor het geval ze het huiswerk niet bij zich of niet af hebben. Zijn de jokers op, dan krijgen de leerlingen na schooltijd een extra huiswerkblad.

 

Groep 8
 • De leerlingen werken met een agenda waarin ze hun huiswerk en andere opdrachten noteren. Leerlingen leren met ondersteuning van de leerkracht hun agenda in te vullen en hun werk te plannen.
 • Alle leerlingen komen in de loop van het schooljaar een keer aan de beurt om een boekbespreking te houden over een boek naar keuze. Op school hangt een lijst waarop ze de datum en de titel van het boek in kunnen vullen. De leerlingen bereiden de boekenbeurt thuis voor aan de hand van een uitlegblad. Leerlingen die het lastig vinden kunnen na school hulp vragen. Ouders worden geïnformeerd via de parro-app.
 • Alle leerlingen komen in de loop van het schooljaar een keer aan de beurt om een spreekbeurt te houden over een onderwerp naar keuze. Op school hangt een lijst waarop ze de datum en het onderwerp in kunnen vullen. De leerlingen bereiden de spreekbeurt thuis voor aan de hand van een uitlegblad. Leerlingen die het lastig vinden kunnen na school hulp vragen. Ouders worden geïnformeerd via de parro-app.
 • Aan het einde van een blok bij aardrijkskunde, geschiedenis en natuur krijgen de leerlingen een toets. De voorbereiding voor deze toets worden ook tijdens de les gedaan. Leerlingen maken een samenvatting van de lesstof en gebruiken hiervoor de handvatten die ze in de voorgaande jaren geleerd hebben. Ze kiezen de manier die het beste bij hen past. Leerlingen krijgen de samenvatting en het boek mee naar huis om te leren.
 • Leerlingen krijgen 2x per week huiswerk. 1x per week spelling en 1x per week rekenen. Het huiswerk voor rekenen is gedifferentieerd naar rekenniveau. De leerlingen krijgen per jaar 3 jokers. Deze kunnen ze inzetten voor het geval ze het huiswerk niet bij zich of niet af hebben. Zijn de jokers op, dan krijgen de leerlingen na schooltijd een extra huiswerkblad.

 

TIPS VOOR OUDERS BIJ HET MAKEN EN LEREN VAN HET HUISWERK.

 1. Ga niet zomaar oefenen met je kind. Hij/zij kan in de war raken als bijvoorbeeld een som op een andere manier uitgerekend wordt dan op school wordt aangeleerd. Rekentrucjes zorgen misschien op de korte termijn voor een beter cijfer, maar op de lange termijn niet voor beter inzicht! Vraag de leerkracht hoe u uw kind het beste kunt helpen en oefen het samen huiswerk maken. Op de website van school staan bij het tabblad ouders verschillende websites waarop u per vakgebied oefenmateriaal kunt vinden.
 2. Uw kind leert dingen sneller uit zijn hoofd door de leerstof vaker kort te herhalen dan wanneer hij of zij één keer langere tijd zit te “stampen”. De tafel van acht zes dagen achter elkaar opzeggen heeft meer effect dan de tafel zes keer op één dag opzeggen.
 3. Besteed geregeld samen tijd aan het huiswerk maken. Uw kind helpen het zelf te doen is een goed uitgangspunt bij het geven van ondersteuning bij het huiswerk. Kijk mee met het huiswerk van uw kind: Houd in de gaten of uw kind zijn huiswerk maakt en wanneer hij dit doet. Zorg dat het huiswerk gemaakt wordt op goede en rustige momenten. Overleg met uw kind wat voor haar of hem en voor U het beste tijdstip is. Kijk het huiswerk samen na, bespreek wat goed gaat en help hem/haar bij het verbeteren van wat nog niet zo goed gaat.
 4. Houd het leuk! Het is belangrijk dat samen huiswerk maken op een plezierige en ontspannen manier gebeurt. Heeft uw kind een keer geen zin, probeer dan te achterhalen hoe dat komt. Wanneer het huiswerk te veel of te moeilijk is, is het belangrijk dat u contact opneemt met de leerkracht.
 5. Kinderen leren niet alleen op school, maar vooral ook daarbuiten. Wat uw zoon of dochter op school ontdekt, krijgt betekenis in het alledaagse leven. Het kind leert bijvoorbeeld lezen op school en brengt dit in de praktijk aan de keukentafel, waar hij de verpakking van een doos hagelslag leest of de ‘paddenstoelen’ leest als je ergens naar toe fietst. De leerkracht leert uw kind rekenen, maar wegen wordt pas belangrijk als u met uw kind koekjes gaat bakken en geldsommen worden interessant als het iets in de winkel mag betalen.
 6. Het is belangrijk dat uw zoon of dochter trots is op alles wat hij of zij al weet en kent.

TIPS VOOR LEERLINGEN BIJ HET MAKEN EN LEREN VAN HET HUISWERK

 1. Het is heel belangrijk om te weten wanneer je aan je huiswerk gaat zitten. Probeer een vast programma in je hoofd te maken van je middag. Bijvoorbeeld: Wat doe je als je thuiskomt ?
  * Ga je eerst wat drinken, eten of televisie kijken of computeren?
  * Ga je in de middag al aan je huiswerk beginnen of aan het begin van de avond?
  * Wanneer denk je dat je je het best kan concentreren op je werk? (Beantwoord deze vragen en plan dan je middag in.)
  * Zorg ervoor dat je je huiswerk de dag af hebt vóór je het in moet leveren.
  * De toets niet een dag van tevoren gaan leren.
 2. Heb je alle bladen en spullen bij je om te kunnen leren?
 3. Als je ziek bent geweest, zorg dan dat je de gemiste bladen of opdrachten zelf achterhaalt en regelt. Stap naar de juf of meester om dit te controleren.
 4. Ga in een ruimte zitten met voldoende frisse lucht, daglicht en waar het enigszins opgeruimd is. Radio aan of muziek luisteren kan, maar of het ook slim is als je aan het leren bent? Als je van jezelf weet dat je redelijk snel afgeleid bent, zet het dan liever uit. Kan je je goed concentreren, dan maakt het niet bijzonder veel uit. Zet je mobiel uit, leg je laptop weg en stop spullen in de kast. Het zal je alleen maar afleiden als je aan het werk bent.
 5. Controleer regelmatig je agenda en kijk samen met je ouder(s) hoe je je huiswerk gaat maken of leren.
 6. Schrijf duidelijk, zodat je je vragen en antwoorden kunt lezen en leren. Schrijf niet alleen het antwoord op.
 7. Berg je werk netjes op en zorg dat je map (overzichtelijk) op orde blijft.