Optimus scholen

Maandbrief

Naast de directe mondelinge contacten met de leerkracht en directie, wordt door ons maandelijks een “Maandbrief” verzorgd. Daarin staan naast een overzichtelijke kalender voor elke groep alle groepsactiviteiten vermeld. Indien er speciale gelegenheden zijn, wordt u daar ook schriftelijk van op de hoogte gebracht, en/of via de link nieuwsbrief.

MAANDBRIEF JANUARI 2023   

WWW.DE-SPRANKEL.NL
Op onze fleurige website www.de-sprankel.nl staat altijd de laatste versie van deze informatiebrief. Ook vindt u hierop de digitale versie van onze Schoolgids.

DE SPRANKEL OP FACEBOOK
De Sprankel is ook op Facebook te vinden. Alle nieuwtjes, activiteiten of “zomaar” berichtjes vinden jullie op de Facebook pagina van De Sprankel. Erg leuk om elke dag even te kijken.
We hebben al enorm veel volgers. Wil jij ook op de hoogte blijven en ons volgen? Dat kan. Klik hier onder op de banner om naar de pagina te gaan.

NIEUWS UIT HET TEAM
Zijn er broertjes en zusjes van onze leerlingen die voor 1 oktober 20244 jaar worden? Wilt u dan een aanmeldformulier afhalen bij Rianda(directie) of Henk (conciërge).
De eerste gesprekken voor de groepsindeling voor het nieuwe schooljaar hebben al plaats gevonden.
Het helpt ons om de juiste keuze in de groepsindeling te maken als we weten hoeveel leerlingen we bij de start van het schooljaar hebben en wat de instroom gedurende het schooljaar zal zijn.

Kent u kinderen in de buurt/familie/kennissen die voor 1 oktober 2024 4 jaar worden?
Natuurlijk is voor hen De Sprankel ook een fijne plek!
Via een gesprek en een rondleiding kunnen we hen vertellen wat ouders van school mogen verwachten en hoe we samen met ouders werken aan een fijne plek om te leren en te ontwikkelen.
Wilt u de ouders van mogelijke Sprankelkinderen enthousiasmeren om deze afspraak te plannen!

*Juf Ilse is nog ziek. Ze maakt kleine stapjes op weg naar herstel. Zo nu en dan is ze weer op school aanwezig. Na de kerstvakantie start meneer Niels met vervangen in groep 6.

*Het herstel van juf Kimm gaat goed. Ze werkt op donderdag en vrijdag, samen met juf Anita, en neemt een deel van de combinatiegroep voor haar rekening. Dit bouwt ze steeds een stapje verder uit.

*Het College van Bestuur van Optimus heeft op 19 december onze school bezocht. Naast een kijkje binnen school, het onderwijs in de groepen, hebben zij gesproken met ouders, kinderen en het team. Het waren fijne en waardevolle gesprekken.
In de terugkoppeling zijn de volgende punten aangegeven:

- er is een fijne sfeer op school en de doorgaande lijn is duidelijk zichtbaar;
- je voelt je welkom in de groepen. Kinderen reageren enthousiast en zijn beleefd. Terwijl je binnenkomt wordt er gewoon doorgewerkt, kinderen zijn het gewend dat er in de klas meegekeken wordt;
- de resultaten op de vakgebieden rekenen, taal en lezen zijn goed en robuust;
- naast de basisvakken is er tijd voor andere talentontwikkeling. Dit zou nog verder uitgebouwd kunnen worden omdat de resultaten goed zijn.


AFNAME CITO TOETSEN ALLE KINDEREN van gr. 3 t/m 8
De laatste weken van januari en de eerste week van februari staan op school in het teken van de afname van de CITO toetsen voor het leerlingvolgsysteem. Door het afnemen van deze toetsen krijgen wij een goed beeld van de “groei” van de kinderen op het gebied van rekenen, spelling, lezen en begrijpend lezen.

Deze periode is een meetmoment voor school om de ontwikkeling van individuele leerlingen, de groep en als laatste fase de school in beeld te krijgen.

 

Blink! SCHOOLTHEMA: Slimme communicatie.
Van de kerstvakantie tot de carnavalsvakantie werken en leren we rondom het thema: slimme communicatie!
De gezamenlijke opening van het thema is op dinsdag 10 januari.

Groep 1/2: Doen alsof:
In dit anker oriënteren de kinderen zich op ‘verkleden’ en maken ze kennis met ‘doen alsof’ door iemand te willen zijn, zoals een brandweerman of verpleegster.
We praten met Pompom over een passende houding en handelingen bij het personage als hij ‘doet alsof’ hij iemand anders is. Wat maakt Pompom een echte kok of politieagent? Welke gebaren, houding, mimiek en stem zijn passend?

Groep 3/4: Sterke verhalen.
In dit thema worden de kinderen zich ervan bewust dat je de geschiedenis overal om je heen kunt zien, horen en vinden. En dat geschiedenis niet alleen over Nederland gaat, maar over allerlei andere plekken in de wereld. Kijk eens naar de oude gebouwen in de stad of luister naar (klassieke) muziek.
Veel verhalen uit boeken en films spelen zich in het verleden af. In een tijd dat wij nog niet geboren waren. Bijvoorbeeld in de het oude Egypte of in de riddertijd. Schilders als Rembrandt, Avercamp en Jan Steen, legden het dagelijks leven vast op het schilderdoek. Die schilderijen vertellen ons verhalen uit het verleden. We bewonderen ze nu in het museum.
Het verleden is ook in huis. Iedereen heeft thuis wel ergens een voorwerp liggen dat gebruikt werd door opa’s en oma’s.

Groep 5/6: Dit wil ik zeggen.
In dit thema kijken de kinderen naar verschillende vormen van communicatie. Ze ontdekken hoe mensen in de prehistorie met elkaar communiceerden, hoe communicatiemiddelen in de loop van de tijd zijn veranderd, hoe belangrijk je oren zijn bij communicatie en hoe dieren met elkaar communiceren.

Groep 7/8: Machtige media.
In dit thema Machtige Media kijken de kinderen naar de invloed van de media, vroeger en nu, ver weg en dichtbij. Ze zien hoe de media het gedrag en de mening van het publiek beïnvloeden.
De kinderen onderzoeken reclames uit de jaren ’40, ’50 en ’60 en wat de invloed daarvan was. Ze kijken en luisteren naar muziek die via de massamedia de wereld in werd gezonden uit de periode 1960-1990.
Ze onderzoeken hoe de maatschappelijke discussie de onderwerpen van de songs bepaalde en omgekeerd hoe de songs invloed hadden op hun luisteraars. Door de opkomst van het massamedium televisie, kijken miljoenen mensen op de wereld naar soaps. Door soaps uit verschillende werelddelen te bekijken, zien de kinderen hoe soaps het gedrag en de opinie van de kijkers beïnvloeden en hoe soaps andersom ook een weerspiegeling zijn van de cultuur waaruit ze zijn voortgekomen.
Ten slotte reflecteren de kinderen op de risico's van het (gebrek aan) privacy wanneer ze gebruik maken van het nieuwste massamedium: het internet.

DE VREEDZAME SCHOOL
We sluiten blok 3 van De Vreedzame School af: We hebben oor voor elkaar.
De kinderen hebben geleerd:

- Dat het belangrijk is om duidelijk te zeggen wat je bedoelt; dat voorkomt onnodige conflicten
- Goed naar elkaar te luisteren en samen te vatten. Je laat dan zien of je de ander goed begrepen hebt.
- Dat mensen op verschillende manieren naar dingen kijken. We noemen dit het hebben van verschillende gezichtspunten. Dat komt omdat we verschillende ervaringen, verschillende gevoelens hebben en uit verschillende gezinnen komen. Verschillende gezichtspunten kunnen soms conflicten veroorzaken.

Na de kerstvakantie starten we met blok 4 van De Vreedzame School.
Dit blok staat in het teken van: We hebben hart voor elkaar.

Dit blok gaat over gevoelens. Om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor een positief klimaat in de klas en in de school. De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar “ hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen te verplaatsen. Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen.

Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer.

We hebben het over gevoelens als boos en verdriet. We bespreken wat het betekent als iemand wordt buitengesloten. De kinderen leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren dat “afkoelen” belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen.

Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar. De lessen gaan over dingen die je leuk vindt en waar je blij van wordt. Aan het eind van blok 4 bedenken de kinderen een les, die voor iedereen leuk is. Ze bereiden de les zo veel mogelijk zelf voor en verzorgen de les. Na afloop staan de kinderen stil bij de vraag of iedereen een leuke les heeft gehad en worden zo mogelijk afspraken voor een volgende keer gemaakt.
We leren de kinderen dat ze mogen “passen”. Op school wordt het steeds “gewoner” om over gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog onwennig. Uiteraard houden we er rekening mee dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We willen kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen.
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op Site van de school www.devreedzameschool.nl of kom eens langs op school.
 

NIEUWS UIT DE LEERLINGENRAAD
Tijdens de vergadering van 12 december hebben we het Sinterklaasfeest geëvalueerd. De kinderen waren erg enthousiast over het bezoek van Sint en Piet, ook aan de bovenbouwgroepen.
Er was hard gewerkt aan de surprises voor elkaar.
Dank jullie wel ouders, voor de hulp die daarbij geboden is.

Ook hebben we gesproken over het gebruik van de emotiemeter in de groepen. Ze hebben tips opgesteld voor de leerkrachten hoe we daar nog beter mee om kunnen gaan, zodat we er met elkaar voor kunnen zorgen dat alle kinderen zich fijn voelen op school.

NIEUWS UIT DE OUDERRAAD
Op maandag 12 december heeft de Algemene Ledenvergadering plaats gevonden. Hier is de realisatie van de uitgaven van de Ouderraad van 21-22 toegelicht. Ook is er uitleg gegeven over de begroting van schooljaar 22-23.
 

TALENTENMIDDAGEN
Op woensdag 18 en 25 januari van 12.30 tot 13.45 uur zijn weer onze talentenmiddagen van dit schooljaar.
We vinden het belangrijk dat leerlingen, naast de cognitieve ontwikkeling (rekenen, taal en lezen), ook ontdekken wat ze leuk vinden en welke talenten ze hebben.
We hebben weer een aantal leuke en bijzondere workshops kunnen organiseren.
 

NIEUWS UIT DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL
De bibliotheek is voor de herfstvakantie helemaal opgeruimd. Oudere boeken zijn verwijderd en de kasten zijn weer in orde gemaakt.
In de administratie blijkt dat er nog veel boeken missen. In corona-tijd zijn er boeken uitgeleend ‘op de groep’ en aan kinderen mee naar huis gegeven.
Wilt u in de kerstvakantie nog eens kijken of er thuis nog een boek ligt!
Het zou fijn zijn als deze boeken weer op school terecht komen, zodat andere kinderen deze ook weer kunnen lezen.
 

Fijne Feestdagen en een Sprankelend 2023!
Team basisschool De Sprankel.

23 december 2022