De vreedzame school

In het nieuwe schooljaar gaan we weer werken met de Vreedzame School.

De Vreedzame School werkt met de klas en school als een leefgemeenschap., waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’ te zijn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang, en actief verantwoordelijk willen zijn voor de klas en de school. Kinderen ervaren dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’.

Leerlingen leren:

1. op een democratische manier beslissingen te nemen

2. constructief conflicten op te lossen

3. verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de groep

4. een open houding aan te nemen tegenover verschillen tussen mensen

5. volgens welke principes onze democratische maatschappij is ingericht.

Schoolniveau een positief sociaal en moreel klimaat waarin:

1. iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat

2. de eigen kracht van kinderen benut wordt

3. leerkrachten en leerlingen zich veilig voelen en prettig werken

4. handelingsverlegenheid van leerkrachten voorkomen wordt.

In de schoolgids staat:

De Vreedzame School.
In schooljaar 2017-2018 is het werken met De Vreedzame School geïmplementeerd. De Vreedzame School is een programma dat er naar streeft om de school en de klas een democratische leefgemeenschap te laten zijn, waarin iedereen zich verantwoordelijk en betrokken voelt, en waarin conflicten constructief worden opgelost. Kinderen leren wat het betekent om een democratisch burger te zijn; open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap.

Burgerschapskunde
Sinds 2006 hebben basisscholen de wettelijke opdracht in hun onderwijs aandacht te besteden aan burgerschapskunde. Dit kan omschreven worden als ‘leren adequaat te functioneren in de samenleving’.

Als school besteden we hier op de volgende wijze gebaseerd op een drietal pijlers aandacht volgens de werkwijze van De Vreedzame School aan:

1.  Identiteit: via aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling willen we kinderen inzicht geven in wie je zelf bent, waar je voor staat, wie je bent ten opzichte van anderen. De gesprekken hierover geven kinderen richting bij het vormen van hun identiteit (methodes: Beter omgaan met jezelf en de ander, Fides). Daarbij hoort ook oriëntatie op de Nederlandse cultuur en op andere culturen (bijv. bij wereldoriëntatie).

2. Democratie: de school is een plek om te leren omgaan met de spelregels van de samenleving, met diversiteit en met conflicten. Daarbij hoort ook het tegengaan van vooroordelen. Vragen die hierbij aan bod komen zijn: ‘wat zijn de spelregels van de democratie?’, ‘wat zijn grondrechten en wat zijn plichten?’, ‘waarover mag ik meepraten en beslissen?’ en ‘hoe ga ik om met diversiteit?’. Deze pijler komt bijv. aan bod bij wereldoriëntatie (methode “Zaken van Zwijsen’), het jeugdjournaal, verkiezingen en door aandacht te schenken aan de actualiteit van alledag (van sportwedstrijden tot oorlogen).

3. Participatie: de school is een samenleving in het klein: een oefenplaats waar leerlingen leren samen te leven en waar een kind telkens opnieuw mag beginnen. Een goed pedagogisch klimaat, waar leerlingen zich veilig voelen is van belang. Op school leer je hoe je conflicten kunt oplossen en hoe je je in een ander kunt verplaatsen (methodes: Fides, Stop, Beter omgaan met jezelf en met de ander). Leerlingen oefenen ook in het participeren in de samenleving: ze leren hoe je een bijdrage aan de samenleving kunt leveren en hoe je voor anderen iets kunt betekenen (verkopen van kinderpostzegels, geld inzamelen voor een goed doel (Jantje Beton), bezoek aan bv. bejaardenhuis).

Bovenstaande wordt gedragen vanuit de visie van basisschool De Sprankel dat basiswaarden ertoe doen, dat wij deze willen uitdragen, aan de leerlingen voorhouden en voorleven. We hebben het dan over de volgende basiswaarden:

Vrijheid van meningsuiting betekent dat je mag zeggen of schrijven wat je denkt, of tegen de opvatting van anderen in mag gaan. Iedereen mag dus ook zijn of haar geloof uitdragen, of zijn of haar mening aan anderen voorhouden. Daarbij moet je je wel houden aan de wet;

Gelijkwaardigheid betekent dat mensen van gelijke waarde zijn. Daarbij maakt het niet uit wat hun denkbeelden zijn of wat ze geloven. Je hoeft niet te vinden dat die denkbeelden of gebruiken zelf waardevol zijn, maar wel dat mensen met andere denkbeelden en gebruiken niet minder waard zijn dan jij, of dan jouw groep;

Begrip voor anderen betekent dat je probeert te begrijpen waarom mensen of groepen bepaalde denkbeelden of gebruiken hebben: wat is de achtergrond daarvan en waarom is dat belangrijk voor een ander;

Verdraagzaamheid (ook wel tolerantie genoemd) betekent dat je de mening of het gedrag van een ander accepteert, ook al ben je het er helemaal niet mee eens. En het betekent ook dat je ieder de ruimte wilt geven om zo’n mening of zulk gedrag te hebben. Natuurlijk moet iedereen zich daarbij wel aan de wet houden;

Autonomie betekent dat iedereen zelf kan bepalen wie hij/zij wil zijn en hoe hij/zij zijn/ haar leven wil leiden. Ieder is dus bijvoorbeeld vrij om zelf te bepalen welke denkbeelden of welk geloof voor hem/haar belangrijk is. Daarbij moet je je wel houden aan de wet;

Afwijzen van onverdraagzaamheid. Onverdraagzaamheid (ook wel intolerantie genoemd) is het tegenovergestelde van tolerantie. Het betekent dat je vindt dat andere mensen of groepen, dingen waar jij het niet mee eens bent, niet zouden mogen denken of doen; en dat je het niet nodig vindt dat ieder de ruimte krijgt om zo’n mening of zulk gedrag te hebben;

Afwijzen van discriminatie. Discriminatie betekent dat mensen of groepen bij anderen achtergesteld worden, of dat je vindt dat er voor mensen met andere denkbeelden of gebruiken niet zoveel ruimte hoeft te zijn, of dat die denkbeelden of gebruiken misschien zelfs verboden moeten worden.

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u natuurlijk langskomen of kijken op www.devreedzameschool.nl.