Leerplicht & verlof

Hieronder kunt u het aanvraagformulier voor de verlofregeling downloaden en daarna ingevuld inleveren op school. Hieronder kunt u ook (indien nodig) de vakantieverklaring van uw werkgever downloaden en daarna ingevuld inleveren op school.

De toelatingsleeftijd

Kinderen die de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen worden ingeschreven als leerling.

Het toelatingstijdstip

Kinderen die voor het eerst naar school komen op de eerste schooldag na de zomervakantie, ontvangen een aantal weken vóór de zomervakantie een uitnodigingskaartje voor een kennismakingsbezoek bij de toekomstige leerkracht. Tijdens de kennismaking kan eventuele belangrijke informatie doorgesproken worden. Zij komen 2 ochtenden voor de zomervakantie kennismaken in hun nieuwe groep. Op het moment dat zij vier jaar worden, gaan zij elke dag naar school. Bijvoorbeeld: een kind wordt op 28 juli 4 jaar; dit kind komt vóór de zomervakantie 2 ochtenden kennismaken en gaat meteen na de zomervakantie elke dag naar school. Als uw kind in de loop van het schooljaar 4 jaar wordt, dan krijgt het 6 weken voor de vierde verjaardag een uitnodigingskaart voor een kennismakingsbezoek bij de toekomstige leerkracht. Deze kinderen mogen in de week voor hun vierde verjaardag 5 dagdelen de school bezoeken. Bijvoorbeeld: een kind wordt op 15 december 4 jaar. Zes weken daarvoor (begin november dus) krijgt het een uitnodigingskaart voor een kennismakingsbezoek. In de week voor 15 december gaat het 5 ochtenden naar school. Op of na de 15e december gaat het elke dag naar school.

Natuurlijk kunt u als nieuwe ouder op meerdere manieren informatie krijgen. In de maanden februari of maart zijn onze open dagen. Er wordt dan o.a. een rondleiding door de school gegeven. Ook op andere dagen tijdens het schooljaar kunt u een afspraak maken met de directeur voor informatie en een rondleiding.

De leerplichtwet

De leerplichtwet geldt vanaf 5 jaar. Vanaf deze leeftijd moeten de kinderen ingeschreven staan op een school en de school bezoeken.

De verlofregeling

U als ouder bent verantwoordelijk voor de naleving van de wet. Wilt u verlof voor uw kind dan mag dit alleen worden verleend voor “gewichtige omstandigheden”. (voor uitgebreide versie van de verlofregeling klik hier)

Hieronder verstaan we:

 1. Medische noodzaak (bv. bezoek specialist, huisarts, etc.)
 2. Overlijden bloed- of aanverwante.
 3. Huwelijk bloed- of aanverwante.
 4. Bij verhuizing de mogelijkheid van een kennismakingsbezoek aan de nieuwe school.
 5. 12,5 – 25 – 40 – 50 – 60 jarig ambts- en huwelijksjubilea van bloed- of aanverwante.
 6. Vieringen van religieuze en nationale feest- en gedenkdagen voor leerlingen uit minderheidsgroepen.
 7. Extra vakantieverlof: Als uw werkgever schriftelijk verklaart dat u i.v.m. de aard van het bedrijf (bv. horeca) alleen buiten de schoolvakanties verlof kunt opnemen, is dat ook een wettelijke reden het verlof toe te kennen.

Geen gewichtige omstandigheden zijn:

 1. Een tweede vakantie
 2. Sportevenementen buiten schoolverband.
 3. De wens om op wintersportvakantie te gaan buiten de normale vakanties om.
 4. Bezoek aan “pretparken” buiten schoolverband.
 5. De wens om enkele dagen eerder met vakantie te gaan of later terug te komen.

 

Verlof kan uitsluitend verleend worden door de directie. Alle ongeoorloofd verzuim moet gemeld worden aan de leerplichtambtenaar en een behoorlijke boete is een mogelijk gevolg. Wanneer u voor uw kind verlof wilt aanvragen dient u dat ruimschoots van tevoren schriftelijk te doen bij de directeur van de school. Een standaardformulier kunt u bij de groepsleerkracht of directie verkrijgen. Op de achterkant van dit formulier staan de wettelijke regels op grond waarvan u verlof kunt aanvragen. De directeur kan dan verlof geven of dit weigeren. In het laatste geval kunt u eventueel in beroep gaan bij de leerplichtambtenaar. Op school is een brochure ter inzage aanwezig: “Wegwijzer leerplicht Land van Cuijk”. Hierin staat de regeling omtrent verlof en verzuim vermeld.

Alle verzoeken dienen schriftelijk bij de directie van de school te worden ingediend. U krijgt vervolgens ook schriftelijk bericht of de directie al dan niet, op grond van de regels, met de verlofaanvraag akkoord kan gaan. Alleen bij een uitvaart en wegens medische noodzaak is een mondelinge melding voldoende.

Het volgende willen wij u ter overweging geven:Regelmatig worden aanvragen ingediend voor extra verlof/vakantie, bijvoorbeeld een vrijdag en/of maandag vrij i.v.m. een lang weekend om diverse redenen óf om eerder op het besproken vakantieverblijf te arriveren. Soms zelfs voor een of meerdere weken.

Hierover is overleg gepleegd met de leerplichtambtenaar in het Land van Cuijk. Volgens de leerplichtwet mag hiervoor geen verlof worden gegeven. De ervaring leert dat dit tot enig ongenoegen kan leiden bij ouders. Wij vragen begrip voor het feit dat wij de leerplichtwet dienen te hanteren.

Wilt u a.u.b. voordat u een aanvraag voor extra verlof/vakantie indient, eerst nagaan of de leerplichtwet dit toelaat. Dat voorkomt dat u teleurgesteld wordt. We vinden het uiterst vervelend als u ons vraagt de wet te overtreden.

Wij hopen dat u als ouders begrip kunt opbrengen voor de toepassing van de leerplichtwet en bij het indienen van een verzoek weloverwogen te werk zult gaan. Ook de directie wordt in dezen aangesproken op haar verantwoordelijkheid.