Internetprotocol

Uitgangspunten

Op de Sprankel maken kinderen steeds meer gebruik van communicatiemiddelen zoals internet en e-mail.

De school zal proberen om de leerlingen in een zo veilig mogelijke internet- en e-mail-omgeving te laten werken. Er wordt geprobeerd de leerlingen zo veel mogelijk met gerichte zoekopdrachten te laten werken om vrijblijvend surfgedrag te beperken/ te voorkomen. Met betrekking tot chatten geldt de volgende afspraak: er mag alleen gechat worden als de leerkracht daarvoor toestemming geeft.

De Sprankel moet er zorg voor dragen dat de kinderen op school tekst en uitleg krijgen over het gebruik en misbruik van internet en het e-mailadres. De leerlingen van groep 5 en 6 krijgen jaarlijks les over  “veilig internet”.

De Sprankel kiest er niet voor om te gaan werken met filters. De Sprankel kiest ervoor om samen met de kinderen manieren te vinden om op een verantwoorde manier te kunnen werken met Internet. Het samen in de klas hierover praten, het maken van afspraken en vaststellen van regels, het bijbrengen van een goede attitude en sociale controle spelen hierbij een zeer belangrijke rol. In de klassen waar met internet en e-mail wordt gewerkt, worden samen met de kinderen klassenregels opgesteld. Daarbij worden de volgende afspraken als leidraad genomen:

 • Ik zal nooit mijn persoonlijke informatie doorgeven op Internet zoals: mijn naam, adres en telefoonnummer, het werkadres en telefoonnummer van mijn ouders of het adres van mijn school zonder toestemming van mijn /leerkracht
 • Ik vertel het mijn ouders/leraar meteen als ik informatie zie waardoor ik me niet prettig voel of waarvan ik weet dat het ongewenste informatie is zoals porno, geweld, discriminatie, racisme
 • Ik zal nooit afspreken met iemand die ik ‘online’ op Internet heb ontmoet, zonder toestemming van mijn leerkracht
 • Ik zal nooit  e-mailberichten en foto’s of iets anders van mij of andere leerlingen versturen, zonder toestemming van mijn leerkracht
 • Ik zal nooit op e-mailberichten antwoorden die onprettig zijn. Het is niet mijn schuld dat ik zulke berichten krijg en vertel het meteen aan mijn ouders/leerkracht, zodat zij maatregelen kunnen nemen
 • Ik spreek met mijn leerkracht af op welk tijdstip en hoe lang ik op Internet mag en van welke programma’s ik gebruik mag maken

E-mail- en Internet-reglement

In principe kunnen voor alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 emailadressen aangemaakt worden. In de schoolgids, die ouders jaarlijks ontvangen, staat vermeld dat ouders zich zonder tegenbericht aan de school conformeren aan de door de school gehanteerde uitgangspunten, e-mail/internetreglement en het plaatsen van foto’s van leerlingen op internet voor schooldoeleinden. De ouders onderschrijven daarmee de inhoud van dit protocol.

 • Een e-mailadres en/of een gebruiker van Internet wordt (na overeenstemmend overleg met de directie) onmiddellijk uit de bestandenlijst verwijderd of als gebruiker geblokkeerd, wanneer wordt vastgesteld dat er:
  • onwettige activiteiten mee worden gepleegd
  • informatie wordt gezocht op het gebied van porno, geweld, racisme en discriminatie en deze informatie verspreid en/of doorgegeven wordt
  • gepest wordt
 • Ouders/voogd/verzorgers worden daarvan onverwijld schriftelijk in kennis gesteld. Daarbij wordt aangegeven wat de reden van deze berisping/waarschuwing/blokkering is

De gebruiker van een emailadres en/of een internet-account krijgt bij minder ernstig misbruik een waarschuwing. Twee van deze waarschuwingen leveren de volgende sanctie op: de gebruiker wordt voor een door de leerkracht te bepalen tijdspanne geblokkeerd. Ouders/voogd/verzorgers worden ook hiervan onverwijld schriftelijk in kennis gesteld. Daarbij wordt aangegeven wat de reden van deze berisping/waarschuwing/blokkering is. Indien het een personeelslid of een persoon betreft die vanwege zijn/haar activiteiten op school ook een email-adres of internet-toegang heeft gekregen, wordt advies gevraagd aan de directie. Afhankelijk van de uitkomst van dat overleg, wordt actie ondernomen. In principe is de directeur met deze taak belast.

De systeembeheerder/internet-emailbeheerder op school draagt er zorg voor dat zodra hij/zij melding krijgt van mogelijk misbruik, dit controleert en dit vervolgens onverwijld meldt aan de groepsleerkracht (indien het een kind betreft) en aan de directie wanneer het een volwassene betreft.

De systeembeheerder draagt er zorg voor dat wanneer het e-mailadres en/of de internettoegang geblokkeerd moet worden, dit onverwijld gebeurt.

Steeds vaker worden er foto’s gemaakt (van kinderen van groep 1 t/m 8)  met de digitale camera. Sommige foto’s willen we gebruiken voor de website van de school. Andere foto’s worden gebruikt bij projecten die weer via internet bekeken kunnen worden.