Maandbrief

Naast de directe mondelinge contacten met de leerkracht en directie, wordt door ons maandelijks een “Maandbrief” verzorgd. Daarin staan naast een overzichtelijke kalender voor elke groep alle groepsactiviteiten vermeld. Indien er speciale gelegenheden zijn, wordt u daar ook schriftelijk van op de hoogte gebracht, en/of via de link nieuwsbrief.

Maandbrief juni 2019

WWW.DE-SPRANKEL.NL
Op onze fleurige website www.de-sprankel.nl staat altijd de laatste versie van deze informatiebrief. Ook vindt u hierop de digitale versie van onze Schoolgids. Wat de site extra aantrekkelijk maakt, zijn de prachtige fotoboeken van Sprankelende activiteiten; zeer de moeite waard!

DE SPRANKEL OP FACEBOOK
Wist u, dat u ook als u zelf geen Facebook heeft, u onze Facebook pagina toch kunt bekijken. Nieuwsgierig geworden? (klik op de afbeelding voor koppeling naar de Facebook pagina) Neem gerust eens een kijkje en blijf zo op de hoogte van alle nieuwtjes en activiteiten.
Facebook-create

 

 

 

DIGITALE NIEUWSBRIEF
Als het goed is ontvangt u deze ook nieuwsbrief digitaal, via uw  e-mailadres.
Mocht u de nieuwsbrief niet ontvangen via de e-mail, dan graag een berichtje naar school  (info.desprankel@optimusonderwijs.nl).
We krijgen regelmatig meldingen dat de mailbox vol is; wilt u dit in de gaten houden?
Op onze site www.de-sprankel.nl kunt u altijd de meest actuele informatiebrief nalezen.
Tevens vindt u hierop foto’s van leuke activiteiten, bijv. van de feestweek, opening Kinderboekenweek, excursies, etc.
Absoluut de moeite van het bekijken waard!

NIEUWS UIT HET TEAM.Zoals in de nieuwsbrief van mei aangegeven zijn we in de afgelopen maand druk bezig geweest met het indelen van de groepen. In de informatie van de MR kunt u hier meer over lezen. We starten met 11 groepen in het nieuwe schooljaar. De groepsindeling ziet er als volgt uit:

1-2 A
1-2 B
3
3-4
4
5
6
6-7
7
8 A
8 B

De leerkrachten van de huidige groepen 2/3/5/6 buigen zich samen met Rianda (directie) over het verdelen van de leerlingen over de groepen. We gaan hierbij uit van vooraf opgestelde criteria:

• Sociale contacten (zoals we die op school observeren);
• Evenredige verdeling jongens/meisjes (gerelateerd aan het aantal jongens en meisjes in het leerjaar);
• Leerlingenzorg evenredig verdeeld over de groepen;
• Kwaliteiten en vaardigheden van een leerling komen tot hun recht.
Aanvullend:
• Leerlingen uit de groepen 3, 5 en 6 mogen zelf ook 4 leerlingen aangeven met wie ze graag in de groep zouden willen zitten. Van deze 4 leerlingen delen we minstens 1 leerling bij hen in.
• Hebt u als ouder informatie die u nog niet eerder met de leerkracht gedeeld heeft over één van onze criteria, laat het hen dan weten. Dit kan door even NA schooltijd binnen te lopen of een afspraak te maken.

De huidige groepen 1 en 7 blijven in de huidige samenstelling bij elkaar. De leerlingen uit groep 4 en uit groep 4 van 4/5 worden in het nieuwe schooljaar één groep 5.
• Bij het naderen van het einde van het schooljaar horen ook personele ontwikkelingen:
– Juf Maria is nog volop bezig met re-integreren in het werk. Met ingang van volgende week is ze weer bijna volgens haar volledige benoemingsomvang aan de slag. Ze werkt met kleine groepjes leerlingen uit groep 3, 4, 4/5 en 5. Tijdens deze activiteiten ondersteunt ze hen met lezen en rekenen. Hoe haar inzet in het nieuwe schooljaar zal zijn is nog niet bekend. –
– Meneer Ton gaat aan het einde van dit schooljaar, na ruim 40 jaar De Sprankel, met pensioen. Hij zal zijn afscheid met het team vieren.
– Juf Lis gaat aan het einde van dit schooljaar De Sprankel verlaten. Ze heeft, aansluitend aan haar stage, 15 jaar op De Sprankel gewerkt. Ze gaat In de Vervangerspool aan het werk om zo veel mogelijk verschillende scholen te leren kennen. Tevens wil ze zich ook gaan richten op het (kinder)coachen. De opleiding hiervoor heeft ze in april afgerond.
– Juf Ellen zal met ingang van het nieuwe schooljaar aan de slag gaan bij een schoolbestuur in het land van Maas en Waal. Ze gaat de uitdaging in het onderwijs dichter bij haar woonplaats zoeken.
– Juf Laura gaat ons na een jaar verlaten om een nieuwe stap in haar onderwijsloopbaan te maken als Intern Begeleider op een andere school binnen Optimus.
Wij respecteren de keuzes van leerkrachten om een stap te maken in hun persoonlijke ontwikkeling en zullen hen zeker gaan missen. We wensen alle collega’s veel succes met hun nieuwe toekomst en zullen op een passende manier afscheid van hen nemen. Voor De Sprankel betekent het dat we op zoek gaan naar een aantal nieuwe collega’s. De vacatures zijn afgelopen week opgesteld en volgende week zijn de eerste sollicitatiegesprekken. We hebben er alle vertrouwen in dat we enthousiaste leerkrachten vinden, die samen met ons verder willen bouwen aan een fijne en veilige plek, waar kinderen gezien en gehoord worden en waar ouders welkom zijn om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen.

CITO TOETSEN LEERLINGVOLGSYSTEEM GROEP 1 T/M 6 In de maanden mei en juni worden de eindtoetsen afgenomen bij de kinderen van groep 1 t/m 6. Het gaat om lees-, reken-, spelling- en begrijpend leestoetsen. Bij de kleuters gaat het om Taal en Rekenbegrippen. De uitslagen van deze toetsen worden in het leerlingvolgsysteem (CITO LOVS) ingevoerd. De leerkrachten krijgen hiermee een beeld of het kind voldoende vooruit gegaan is vanaf januari (toen werden de middentoetsen afgenomen). In een grafiek kunnen we dit u laten zien. In het rapport van 30 juni krijgt u deze grafieken als bijlage bij het rapport. Zo kunt u zelf de ontwikkeling van uw kind ook volgen. Zijn er opmerkingen dan neemt de leerkracht contact met u op om het een en ander toe te lichten in een gesprek. Heeft u zelf vragen dan is er de mogelijkheid om een afspraak met de leerkracht te maken voor een oudergesprek.

OUDERBEDANK ACTIVITEIT 2019 Ieder jaar helpen er weer enorm veel ouders mee met allerlei activiteiten. Denk aan ouders die helpen met rijden, luizenkammen, lezen, knutselen, klussen, of het begeleiden van een groepje kinderen bij een uitstapje en nog veel meer. Met die hulp kunnen we activiteiten voor de kinderen organiseren die anders niet door kunnen gaan. Het team en de kinderen zijn ontzettend blij met die hulp. We willen u dan ook graag bedanken voor de hulp gedurende dit schooljaar. Ook dit jaar willen we alle hulpouders weer in het zonnetje zetten. Wat we gaan doen en hoe laat is nog een verrassing. Zet deze wel vast in uw agenda!!

MEESTER- EN JUFFENDAG GROEP 3 t/m 5 Op vrijdag 28 juni vieren de meester en juffen van groep 3, 4, 4/5 en 5 allemaal samen hun verjaardag. We doen dit in en rond de school en gaan er samen een gezellige dag van maken. De gymles van groep 4, 4/5 en 5 gaat deze dag gewoon door. De kinderen hoeven deze dag geen fruit mee te nemen, wel lunch!

INFORMATIE VAN DE MR. Op maandag 13 mei is er een MR-vergadering geweest. Hierin stond onder andere het werkverdelingsbeleid centraal. Dit is een document waarin afspraken staan over hoe de school omgaat met de werkzaamheden en ontwikkeling van het personeel. Het doel hiervan is dat er een goede verdeling is van alle voorkomende taken binnen De Sprankel, die recht doet aan alle medewerkers en de school zelf. Het grootste deel van dit document wordt opgesteld door Optimus en is reeds goedgekeurd door de GMR van Optimus.
Maar De Sprankel heeft natuurlijk zelf ook inbreng en juist die inbreng hebben we gezamenlijk besproken. De afspraken die het team met de directie en onderling met elkaar wil maken stonden al goed verwoord op papier en het team heeft uitgesproken achter deze afspraken te staan. De MR is akkoord gegaan met deze afspraken, waardoor het werkverdelingsplan ingaat per 1 oktober van dit jaar. Een ander belangrijk onderwerp was het voorstel voor de groepsindeling voor komend schooljaar.
De directie en het team hebben twee scenario’s uitgewerkt, onderling besproken en ter instemming aan de MR voorgelegd. Echter door recente ontwikkelingen in de leerlingaantallen is er nog een derde scenario mogelijk en was er op het moment van de vergadering te weinig draagvlak om voor één bepaald scenario te kiezen.
Besloten is om in een extra vergadering tot een besluit te komen, dat zal gebeuren op het moment dat de recente ontwikkelingen verwerkt zijn en er een mogelijk derde scenario uitgewerkt is. Inmiddels is alle informatie over de Schoolvragenlijst ook binnen en besproken in de MR. Rianda heeft in een eerdere nieuwsbrief de uitkomsten al gedeeld.
De MR heeft nu de uitkomsten geanalyseerd en gesproken over de vervolgstappen die mogelijk zijn naar aanleiding van de uitkomsten.
De MR is trots op de resultaten! De Sprankel heeft onder andere met deze uitkomsten laten zien in een kwalitatief goede ontwikkeling te zitten en daar hebben onze kinderen veel profijt van.
Het volgende punt was het concept jaarplan. In dit document is aangetoond waar De Sprankel zich komend jaar op richt, wat de speerpunten zijn en hoe dit ingevuld gaat worden. Vooralsnog is het een concept, de komende vergadering gaan we verder in op de inhoud. Als laatste hebben we de onderwijstijd besproken. Dit is de planning voor komend schooljaar m.b.t. de ingezette uren per klas en hoe de resterende onderwijstijd wordt ingezet. De MR is akkoord gegaan met de planning, waardoor de directie verder kan werken aan het compleet maken van de jaaragenda.

OPROEP! Voor komend schooljaar zijn we op zoek naar een ouder die de MR wil komen versterken.
Vind je het leuk om jezelf in te zetten voor De Sprankel, om mee te denken en te praten over de toekomst van De Sprankel? Neem dan contact op met één van de MRleden, of mail naar mr.desprankel@optimusonderwijs.nl
Ton Jans, Joyce van Erp, Theo Lucassen, Jurgen Adam, Jurgen van den Broek.

TYPECURSUS OP DE SPRANKEL De typecursus van De Typetuin komt er weer aan! Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid beter kunnen spellen. Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk als een mooi, leesbaar handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders. Voor meer informatie kijkt u op: www.typetuin.nl/klassikaal of lees de bijlage bij deze nieuwbrief. Deze vernieuwde cursus wordt ook op onze school aangeboden! Op maandag 30 september om 15:30 uur, gaat deze (weer) van start. Schrijft u in voor 1 augustus 2019 dan ontvangt u een aantrekkelijke korting. U betaalt dan 150 euro i.p.v. 175 euro. De cursus is geschikt voor de huidige leerlingen uit de groepen 5 t/m 7.

NIEUWS UIT DE PAROCHIE Zondag 30 juni is er om 11.00u.een gezinsviering in de St.Elisabethkerk, Grave. Het thema is :In het voetspoor van Jezus. Het gaat over dat Jezus ons vraagt Hem te volgen! We kijken ook vooruit naar de zomervakantie, waarin we de tijd kunnen nemen voor elkaar, voor onszelf maar ook voor God. De kinderen worden actief bij de viering betrokken. Het is de laatste viering van dit schooljaar en we hopen dat veel ouders en kinderen dit samen met ons willen afsluiten.

 

30 mei 2019 Rianda School Directeur De Sprankel

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 6 JUNIde VakantieBieb

  E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb. Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 7 MEIde Avondvierdaagse

  Van 21 t/m 24 mei is het weer zover: de jaarlijkse avond 4-daagse! Je kunt […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 18 APRILStudiereis Critical Skills

  Al een aantal jaar organiseren we scholenbezoeken. In het verleden hebben we zo bezoeken gebracht […]

  Lees meer...

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

Basisschool de Sprankel

Gasthuishoeve 1
5361 HT Grave

T: 0486 47 20 77
E: info.desprankel@optimusonderwijs.nl

Basisschool de Sprankel

Gasthuishoeve 1
5361 HT Grave
BEL Basisschool de Sprankel MAIL Basisschool de Sprankel

VOLG Basisschool de Sprankel OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE