Maandbrief

Naast de directe mondelinge contacten met de leerkracht en directie, wordt door ons maandelijks een “Maandbrief” verzorgd. Daarin staan naast een overzichtelijke kalender voor elke groep alle groepsactiviteiten vermeld. Indien er speciale gelegenheden zijn, wordt u daar ook schriftelijk van op de hoogte gebracht, en/of via de link nieuwsbrief.

Maandbrief februari 2019

WWW.DE-SPRANKEL.NL
Op onze fleurige website www.de-sprankel.nl staat altijd de laatste versie van deze informatiebrief. Ook vindt u hierop de digitale versie van onze Schoolgids. Wat de site extra aantrekkelijk maakt, zijn de prachtige fotoboeken van Sprankelende activiteiten; zeer de moeite waard!

DE SPRANKEL OP FACEBOOK
Wist u, dat u ook als u zelf geen Facebook heeft, u onze Facebook pagina toch kunt bekijken. Nieuwsgierig geworden? (klik op de afbeelding voor koppeling naar de Facebook pagina) Neem gerust eens een kijkje en blijf zo op de hoogte van alle nieuwtjes en activiteiten.
Facebook-create

 

 

 

DIGITALE NIEUWSBRIEF
Als het goed is ontvangt u deze ook nieuwsbrief digitaal, via uw  e-mailadres.
Mocht u de nieuwsbrief niet ontvangen via de e-mail, dan graag een berichtje naar school  (info.desprankel@optimusonderwijs.nl).
We krijgen regelmatig meldingen dat de mailbox vol is; wilt u dit in de gaten houden?
Op onze site www.de-sprankel.nl kunt u altijd de meest actuele informatiebrief nalezen.
Tevens vindt u hierop foto’s van leuke activiteiten, bijv. van de feestweek, opening Kinderboekenweek, excursies, etc.
Absoluut de moeite van het bekijken waard!

NIEUWS UIT HET TEAM. *De laatste weken van januari en de eerste weken van februari staan in het teken van CITO-toetsen. Deze toetsen zijn methode-onafhankelijke toetsen. We nemen deze af om te kijken hoe de ontwikkeling van de school, de groep en het individuele kind is. Deze gegevens worden bekeken en vergeleken met de ontwikkeling die gezien wordt in de groep, geanalyseerd en besproken met de Intern begeleiders en binnen het team. Gezamenlijk stellen we een plan van aanpak op voor school. De groepsleerkracht stelt samen met de intern-begeleider een plan van aanpak op voor de groep en voor individuele kinderen. De ontwikkeling van uw kind wordt besproken bij de rapportgesprekken.
*Op donderdag 31 januari heeft de onderwijsinspectie onze school bezocht.
Zij hebben gekeken naar:
-Didactisch handelen-> Het pedagogisch-didactisch handelen van de leraren stelt leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen. De beoordeling is Ruim Voldoende. Men hanteert bij rapportages de kwalificaties onvoldoende, zwak, voldoende en goed. Van hieruit wordt deze in het rapport vermeld als voldoende.
-Kwaliteitszorg -> Het bestuur en zijn scholen hebben een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en verbeteren op basis daarvan het onderwijs. De beoordeling is Goed.
-Kwaliteitscultuur -> Het bestuur en zijn scholen kennen een professionele kwaliteitscultuur en functioneren transparant en integer. De beoordeling is Goed.
De beoordeling wordt nog uitgewerkt in een rapportage. Deze rapportage zullen we met u delen als deze aan ons verstuurd is.

CARNAVAL !!!!!!!!!! Op vrijdag 1 maart viert De Sprankel carnaval. Dit voor het eerste jaar in ons Kind Centrum, dus zal dit samen met Hartenaas en De Eerste Stap gevierd worden. Om 09.00 wordt KC De Graaff omgedoopt tot carnavalspaleis. De jeugdprins van Pothuusburg, onze prins Loek (uit groep 8), zal bij deze opening aanwezig zijn. Alle kinderen, leerkrachten en stagiaires komen die dag verkleed en misschien zelfs geschminkt naar school.
We zijn om 14.00 uur uit. De kinderen nemen fruit en een lunch zelf mee naar school.
Bij carnaval hoort versiering. De confetti en spuitserpentines mogen de kinderen thuis bewaren voor de optocht of het carnavalsfeest van Pothuusburg.
De inhoud over het carnavalsprogramma volgt later via de Parro-app.

RAPPORTGESPREKKEN Op maandag 25, dinsdag 26 februari en woensdag 27 februari vinden de oudergesprekken plaats. Als volgende stap in onze schoolontwikkeling (het voeren van leergesprekken) zijn de kinderen van groep 4 t/m 8 uitgenodigd om bij dit gesprek over hun rapport aanwezig te zijn.
Op vrijdag 8 februari om 15.00 uur ontvangt u via de Parro-app een uitnodiging om in te schrijven voor de oudergesprekken. Indien u de gesprekken van uw kinderen na elkaar wilt plannen is het belangrijk om rekening te houden met minimaal 10 minuten ‘overlooptijd’.

VOORLEESWEDSTRIJD Op vrijdag 22 februari is de finale van de Graafse voorleeswedstrijd. De voorleeskampioen van de Sprankel, Noor Leila uit groep 8, gaat strijden voor het kampioenschap van Grave. Alle basisscholen van de gemeente Grave, inclusief Visio, gaan hun uiterste best doen om de winnaar te leveren die naar regionale voorleeswedstrijd mag gaan. Groep 8 van juf Brigitte en juf Sandra gaat uiteraard mee om haar aan te moedigen. Wij wensen Noor Leila veel succes én veel plezier.

UPDATE VERKEERSSITUATIE Afgelopen week hebben de leidinggevenden van KC de Graaff een schrijven ontvangen vanuit de gemeente betreffende een verkeer knelpunt “op weg naar school”. Het betreft de volgende situatie (opgesteld door beleidsmedewerker Gemeente):
In de Estersveldlaan ligt tussen de Gasthuishoeve en de Dr. Kanterslaan een zebrapad. (zie foto) Voorheen lag deze tussen de Jan van Cuijkdijk en de Gasthuishoeve.
De zebra is verplaatst ten behoeve van de scholieren van Visio. Ook zij steken hier over.
Het probleem “dichter op de dijk” was dat Visio scholieren verkeer moeten horen aankomen. Zij hoorden ook het verkeer over de dijk rijden en wisten daardoor nauwelijks wanneer oversteken mogelijk was. Op deze nieuwe locatie werkt dit beter voor deze doelgroep.
Sinds de verplaatsing komen er uit de wijk wel klachten dat er nauwelijks voorrang verleend wordt. Dit met name in de vroege ochtend- avonduren als het donker is. Ook bij nat weer komen deze meldingen.
Bij de verhuizing van de basisscholen naar het nieuwe KC de Graaff, zijn er ook hekjes geplaatst aan de Estersveldlaan om duidelijk te maken dat hier een schooloversteek ligt. Dit baat echter niet in het voorrang verlenen in de avonduren.
Één van de laatste meldingen die de gemeente ontvangen heeft is de volgende:
Inmiddels is de school 4 maanden in gebruik en ontstaan ook hier vaste patronen. Tijdens de ochtend- en middagspits staan ook hier (bij de genoemde oversteekplaats dus) wel eens auto’s te wachten om de Gasthuishoeve op te kunnen rijden. Tussen de auto’s moet dan overgestoken worden. Door deze auto’s worden de kinderen dan ‘afgedekt’ en zijn dus slecht zichtbaar voor verkeer komende vanaf de dijk. Door hen wordt op dat moment geen voorrang verleend aan deze overstekers.
Oplossingen Na de carnaval wordt de zebra opnieuw van markering voorzien.
Op korte termijn plaatst de gemeente hier de borden zebrapad met een fluorescerende achtergrond (zie hiernaast) De gemeente verwacht dat deze extra kleur en omvang van het bord helpt in het zichtbaar maken van deze zebra. Wel verwacht zij dat dat effect voor de dagelijkse gebruikers van de Estersveldlaan wegebt.
Een goede verbetering van de zichtbaarheid van deze zebra kan worden gerealiseerd door het aanbrengen van een verlicht attentiebord (LED) met een aanstraalverlichting voor de zebra. (zie foto hieronder). Dit kan tegelijk als vervanging dienen voor de al aanwezige lichtmast.
De kosten hiervan bedragen € 7500,-.
Deze oplossing is goed toepasbaar op deze locatie en dient de verkeersmaatregel. Ideaal gezien wordt een dergelijke zebra voorzien van een drempel of een andere snelheidremmende maatregel. Een drempel hier kost ongeveer € 10.000,-
De ouders van schoolgaande kinderen wensen hier verkeerslichten als oversteekhulp. Deze zijn erg kostbaar, de kosten worden geschat tussen € 30.000 en € 40.000,-.
Zeer waarschijnlijk wordt hiervoor NIET gekozen.

! Daarnaast vinden we het belangrijk om het met de auto halen en brengen van kinderen nog een keer onder uw aandacht te brengen. Dit om verkeershinder in de wijk en op de parkeerplaats te voorkomen en vanwege de veiligheid van alle leerlingen:

• Wilt u op de parkeerplaats parkeren: NIET in de wijk;
• Wilt u IN de vakken parkeren (niet op de stoep of in de berm).

NIEUWS VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Op woensdag 23 januari heeft de MR weer vergaderd. Op de agenda stonden onderdelen van de begroting van het huidig schooljaar en het vakantierooster van volgend schooljaar. Daarnaast hebben we nogmaals naar ons eigen activiteitenplan (van de MR) gekeken en de laatste besluiten daarover genomen. Over de begroting hebben we ons laten voorlichten door de directie. Hieruit is gebleken dat de begroting sluitend is en dat De Sprankel de posten waarover nog consensus bereikt moest worden goed heeft ingevuld. Er zijn goede afspraken met het bestuur van Optimus gemaakt over hoe De Sprankel de komende jaren met de beschikbare middelen om zal gaan. Het vakantierooster is eerder al goedgekeurd door de GMR van Optimus. Dat houdt in dat het vakantierooster al is aangenomen voor alle scholen binnen Optimus. Het bespreken van de redenen waarom er voor bepaalde vakantiedagen is gekozen is wel zinvol. Hierdoor kunnen we op het moment van publicatie onderbouwen waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn. Over ons eigen activiteitenplan hebben we nog overeenstemming bereikt dat de ouderleden hun vergoedingen voor de MR-taken niet zullen opnemen en dat geld ten goede laten komen aan De Sprankel.
Voor komend schooljaar zijn we op zoek naar een ouder die plaats wil nemen in de MR. Jurgen Adam gaat stoppen met zijn MR-taken, omdat zijn jongste zoon het Sprankelnest zal gaan verlaten. Op een later moment in dit schooljaar zal ik in deze nieuwsbrief hier op terugkomen. Lijkt het je leuk om als ouder een bijdrage te kunnen leveren aan het reilen en zeilen van De Sprankel, mee te kunnen praten over de laatste ontwikkelingen binnen het onderwijs en jouw ideeën over De Sprankel te delen, meld je dan aan! Dat kan via de site van De Sprankel door een mail te sturen naar de MR. Er staan dit schooljaar nog drie vergaderingen gepland, een keer komen kijken mag natuurlijk altijd.
Groet namens alle leden van de MR Jurgen van den Broek, voorzitter.

KROKUSVAKANTIE Op vrijdag 1 maart begint om 14.00 uur voor alle groepen de krokusvakantie.
Op maandag 11 maart start de school weer.

Iedereen fijne carnavalsdagen en een rustige vakantie.
1 februari 2019
Team basisschool De Sprankel

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 13 FEBRUARIOpen dagen basisschool de Sprankel

  Op dinsdag 19 februari en vrijdag 22 februari hebben de scholen (De Sprankel en Hartenaas) […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 11 FEBRUARIInloopavond Verkeerssituatie

  as. Woensdag 13 februari is er een inloopavond ivm. de verkeerssituatie na de afsluiting van […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 25 JANUARITalent gezocht

  Alle kinderen zijn wel ergens goed in. Ze kunnen de mooiste noten zingen, de prachtigste […]

  Lees meer...

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

Basisschool de Sprankel

Gasthuishoeve 1
5361 HT Grave

T: 0486 47 20 77
E: info.desprankel@optimusonderwijs.nl

Basisschool de Sprankel

Gasthuishoeve 1
5361 HT Grave
BEL Basisschool de Sprankel MAIL Basisschool de Sprankel

VOLG Basisschool de Sprankel OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE