Maandbrief

Naast de directe mondelinge contacten met de leerkracht en directie, wordt door ons maandelijks een “Maandbrief” verzorgd. Daarin staan naast een overzichtelijke kalender voor elke groep alle groepsactiviteiten vermeld. Indien er speciale gelegenheden zijn, wordt u daar ook schriftelijk van op de hoogte gebracht, en/of via de link nieuwsbrief.

Maandbrief januari 2020

WWW.DE-SPRANKEL.NL
Op onze fleurige website www.de-sprankel.nl staat altijd de laatste versie van deze informatiebrief. Ook vindt u hierop de digitale versie van onze Schoolgids. Wat de site extra aantrekkelijk maakt, zijn de prachtige fotoboeken van Sprankelende activiteiten; zeer de moeite waard!

DE SPRANKEL OP FACEBOOK
Wist u, dat u ook als u zelf geen Facebook heeft, u onze Facebook pagina toch kunt bekijken. Nieuwsgierig geworden? (klik op de afbeelding voor koppeling naar de Facebook pagina) Neem gerust eens een kijkje en blijf zo op de hoogte van alle nieuwtjes en activiteiten.
Facebook-create

DIGITALE NIEUWSBRIEF
Als het goed is ontvangt u deze ook nieuwsbrief digitaal, via uw  e-mailadres.
Mocht u de nieuwsbrief niet ontvangen via de e-mail, dan graag een berichtje naar school  (info.desprankel@optimusonderwijs.nl).
We krijgen regelmatig meldingen dat de mailbox vol is; wilt u dit in de gaten houden?
Op onze site www.de-sprankel.nl kunt u altijd de meest actuele informatiebrief nalezen.
Tevens vindt u hierop foto’s van leuke activiteiten, bijv. van de feestweek, opening Kinderboekenweek, excursies, etc.
Absoluut de moeite van het bekijken waard!

NIEUWS UIT HET TEAM.
*Zijn er broertjes en zusjes van onze leerlingen die voor 1 oktober 2021 4 jaar worden? Wilt u dan een aanmeldformulier afhalen bij Rianda (directie) of Henk (conciërge). De eerste gesprekken voor de groepsindeling voor het nieuwe schooljaar hebben al plaats gevonden. Het helpt ons om de juiste keuze in de groepsindeling te maken als we weten hoeveel leerlingen we bij de start van het schooljaar hebben en wat de instroom gedurende het schooljaar zal zijn.

*Kent u kinderen in de buurt/familie/kennissen die voor 1 oktober 2021 4 jaar worden? Natuurlijk is voor hen De Sprankel ook een fijne plek! Via een gesprek en een rondleiding kunnen we hen vertellen wat ouders van school mogen verwachten en hoe we samen met ouders werken aan een fijne plek om te leren en te ontwikkelen. Wilt u de ouders van mogelijke Sprankelkinderen wijzen op de mogelijkheid om deze afspraak te plannen!

*Via de nieuwsbrief en via de mail hebben we oproepen gedaan voor hulpouders in de bibliotheek en voor ouders die de school willen versieren.
Het is ons gelukt om de bibliotheek weer iedere dag open te kunnen doen voor onze leerlingen. Daarnaast is de bibliotheek nu op maandagmiddag, donderdagmiddag en vrijdagmiddag na schooltijd open.

Ook hebben zich vier ouders gemeld om te helpen met versieren! Dank jullie wel! Gezien de vele ruimtes die versierd moeten worden is het fijn als we deze versiergroep nog wat uit kunnen breiden. Vele handen maken immers licht werk. Het tijdstip van versieren bepalen we in onderling overleg. Hebt u belangstelling of vragen? Mail dan: r.school@optimusonderwijs.nl

*Wat een leuke en ‘warme’ weken hebben we achter de rug. Het startte met de opening van de kerstweken met gastlessen van het Rode Kruis om de actie van Serious Request uit te leggen. Vol aandacht hebben de leerlingen geluisterd en vragen gesteld. Het eindresultaat van de actie was het mooie bedrag van € 506,19! Dit bedrag is, in de vorm van een cheque, door de leerlingen uit de werkgroep Kerst overhandigd aan Wethouder Joosten op de Markt in Grave.

*Daarnaast stond maandag 16 december de overhandiging van het vignet ‘Gezonde School’ met als thema ‘welbevinden’ op de agenda. Ook hier was wethouder Joosten aanwezig. Hij heeft jeugdbeleid in zijn portefeuille. Vol trots hebben onze leerlingmediatoren uitgelegd waarom wij als school dit vignet verdiend hebben. Een schoolontwikkeling waar we de laatste jaren veel aandacht en tijd aan besteed hebben:

–  Een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 om een veilig schoolklimaat te creëren. Iets wat natuurlijk nooit af is en wat steeds aandacht en inzet blijft vragen.

–  Een doorgaande lijn die zichtbaar is binnen school: lessen die gegeven worden en zichtbaar is in alle groepen.

–  De stem van leerlingen die hoorbaar en zichtbaar is: de leerlingenraad, groepsvergaderingen, mediatoren.

–  Elke dag aandacht voor welbevinden: welkom heten van leerlingen bij de deur, check-in, emotiemeter, leren samenwerken.

–  Ouders die via MR, OR en nieuwsbrieven geïnformeerd worden over De Vreedzame School en Werkconcept Critical Skills.

We hebben het gezamenlijk gevierd!

*Eerder dit schooljaar hebben de ouders van leerlingen van groep 6, 7 en 8 de mogelijkheid gehad om hun kind in te schrijven voor een cursus van De Typetuin. Er was destijds één aanmelding en daarnaast van meerdere ouders de feedback dat de prijs van de cursus zo hoog was. In overleg met De Typetuin kunnen we als school nu zelf de cursus inkopen. Dit betekent dat de prijs voor ouders beduidend lager is.
Deze prijs zal nog lager worden indien er meer inschrijvingen zijn. De kosten voor school, worden dan namelijk over meer deelnemers verdeeld. De maximum prijs voor deelname betreft € 130,00 euro. Bij 10 deelnemers zal dit bedrag € 108,00 euro zijn. Bij 15 deelnemers is dit bedrag € 85,00 euro.

Verderop in de nieuwsbrief kunt u meer lezen over de cursus en hoe u zich aan kunt melden. Bij minimaal 10 aanmeldingen zal de cursus door gaan. Aanmelden kan tot en met maandag 13 januari 2020.

*De voorleeskampioen van onze school is: Jasper Ingen Schenau uit groep 6/7. Hij zal de eer van onze school gaan verdedigen bij de Graafse Voorleeswedstrijd. We wensen hem heel veel succes!

*In januari zijn op alle scholen van Voortgezet Onderwijs open dagen. Voor de leerlingen van groep 8 de laatste mogelijkheid om een school van keuze te bezoeken alvorens in maart tot aanmelden over te gaan. Voor de ouders en leerlingen van groep 7 een tip om ook deze open dagen vast te gaan bezoeken om een idee te krijgen wat de verschillende scholen te bieden hebben en sfeer te proeven. Bij groep 8 hangen posters met de data van de verschillende scholen, daarnaast kunt u ook via de website van de VO-school naar keuze de data terug vinden.

*Een belangrijk onderdeel van verbetering van het onderwijs op onze school is meer tijd voor taal en lezen. Uit onderzoek blijkt dat begrijpen wat je leest van een aantal factoren afhankelijk is:

➢ je technische leesvaardigheid: kun je de woorden/zinnen/teksten, passend bij je leeftijd, lezen?
➢ je woordenschat: weet je wat de woorden die je leest betekenen?
➢ leesstrategiën: weet je hoe je uit een tekst de belangrijke informatie kunt halen?
➢ algemene kennis: wat weet je van het onderwerp waar je de tekst over leest?

De laatste maand staat de leesontwikkeling ook in de media weer volop in de belangstelling. Elke drie jaar wordt gekeken hoe onze 15-jarige jongeren er, wat ontwikkeling betreft, voor staan ten opzichte van andere landen. Dit wordt gepubliceerd in het PISA-rapport:

De schoolprestaties van vijftienjarigen zakken in Nederland steeds verder weg. De leesvaardigheid van middelbare scholieren in ons land is met een flinke klap gedaald tot onder het gemiddelde van de 37 rijke landen die meedoen aan het driejaarlijkse Pisa-onderzoek (nieuwsblad AOB, 2019).

Dit onderstreept nogmaals het belang van veel aandacht voor leesvaardigheid op school en ook thuis. Bezoek samen met uw kind de bibliotheek. En….zien lezen, doet lezen! Pakt u thuis nog wel eens een boek? Leest u nog voor? Leest u samen met uw kind een boek? Praat u over het nieuws en nieuwsberichten om de kennis van de wereld te vergroten? Tips die niet veel tijd kosten en een grote bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van uw kind.

AFNAME CITO TOETSEN ALLE KINDEREN van gr. 2 t/m 8.De laatste weken van januari en de eerste week van februari staan op school in het teken van de afname van de CITO toetsen voor het leerlingvolgsysteem. Door het afnemen van deze toetsen krijgen wij een goed beeld van de “groei” van de kinderen op het gebied van rekenen, spelling, lezen en begrijpend lezen. Bij de leerlingen van groep 2 worden de toetsen Taal voor Kleuters en Rekenen voor Kleuters afgenomen.

Deze periode is een meetmoment voor school om de ontwikkeling van individuele leerlingen, de groep en als laatste fase de school in beeld te krijgen.

Blink! SCHOOLTHEMA: EEN EIGEN PLEK.Van de kerstvakantie tot de carnavalsvakantie werken en leren we rondom het thema: een eigen plek! De gezamenlijke opening van het thema is op dinsdag 7 januari.

Groep 1/2: Wonen verhuizen? Hoe pak je dozen in? Hoe richt je je nieuwe woonplek in?
Groep 3/4: Bouwen maar! Mensen zijn bouwers. Maar iedereen woont verschillend! Waarom eigenlijk? En wat komt er allemaal kijken bij het bouwen van een huis?
Groep 5/6: Stadsmakers Waarom wonen mensen in steden? Hoe zou jouw ideale stad er uitzien?
Groep 7/8: Altijd onderweg Mensen en dieren zijn altijd onderweg. Waarom eigenlijk? Waarom verhuizen mensen naar andere delen van de wereld?

NIEUWS UIT DE LEERLINGENRAAD.Alle leerlingenraadvergaderingen worden voorbereid in de groep middels een groepsvergadering.
Het lid van de leerlingenraad neemt deze punten mee naar de vergadering. De voorzitter van de leerlingenraad is de leerling uit groep 8. Deze leidt (met hulp van Rianda) de vergadering, zorgt dat iedereen gehoord wordt en ook dat iedereen actief deel neemt. De notulen van de leerlingenraad worden dan weer mee genomen naar de groep om belangrijke uitkomsten te bespreken. De leerkracht van de groep zorgt dat er tijd voor gemaakt wordt en ondersteunt de leerling waar nodig.
Tijdens de leerlingenraad van 18 december hebben we de volgende zaken besproken:
–  Tips en tops voor het vieren van Sinterklaas
–  Hoe lang mag je in de leerlingenraad zitten om je groep te vertegenwoordigen?
– Hoe gaat het buitenspel nu we met groep 1 t/m 8 buiten spelen? Wat gaat goed en wat kan beter?

 NIEUWS UIT DE OUDERRAAD.De helft van het schooljaar is bijna verstreken. Een aantal activiteiten zijn al geweest: de samenwerkdag, Sint en de Kerstviering. We kunnen terug kijken op geslaagde feesten voor onze kinderen.

Daarnaast is de school voorzien van nieuwe schoolshirts.
Dit alles wordt betaald vanuit de ouderbijdrage. Mocht u deze nog niet voldaan hebben, of niet voor al uw kinderen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen! We kunnen dan met Carnaval, Koningsspelen, Sprankeldag en de schoolreis voor groep 1 t/m 4 ook leuke activiteiten organiseren.
Weet u niet zeker meer of de betaling gedaan is, of kunt u niet zien of de automatische incasso voor al uw kinderen gelukt is, neem dan contact op met de penningmeester van de ouderraad:
ouderraad.de-sprankel@optimusonderwijs.nl
U kunt het bedrag van €27,50 per kind overmaken op IBAN NL67RABO0117106658 t.n.v. Oudervereniging DeSprankel. Vergeet dan niet duidelijk de naam van uw kind te vermelden!

TALENTENMIDDAGEN.Op maandag 20 en 27 januari zijn van 12.30 tot 13.45 uur de eerste talentenmiddagen van dit schooljaar. We vinden het belangrijk dat leerlingen, naast de cognitieve ontwikkeling (rekenen, taal en lezen), ook ontdekken wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn in hun persoonlijke ontwikkeling.
We hebben weer een aantal leuke en bijzondere workshops kunnen organiseren.

SCHOOLAANBOD: CURSUS DE TYPETUIN.Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar de klassikale typecursus van de Typetuin. Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8. Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven! Schrijf in voor 14 januari.

Waarom leren typen?
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid beter kunnen spellen.

Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk als een mooi, leesbaar handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders.

Startdatum: maandag 2 maart 2020 Lestijd: 14:15 tot 15:15 uur

Leslocatie: BS De Sprankel (inschrijven via: info.desprankel@optimusonderwijs.nl), Gasthuishoeve 1 5361 HT GRAVE

· De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee). · Kinderen oefenen online op hun eigen tempo en niveau.
· Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie.
· Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.

· De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.
· Met extra taaloefeningen, games en nog veel meer! · Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl).

MAD SCIENCE.Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op De Sprankel, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven.

We starten met een spectaculaire science show op 8-1-2020.
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding.

Schooljaar 2019-2020 staat in het teken van de Ruimte en Chemie.
Wat is er nodig om een echte wereldreiziger te worden? We gaan het zien met zelfs een echte raketlancering.

Gebruik teamwork om een ruimte missie uit te voeren en ontdek dat alledaagse materialen zijn ontwikkeld voor de ruimte.
Werk met pipetten, erlenmeyers en nog meer, ontdek van alles over laboratoriumtechnieken. Maak kennis met atomen en chemische reacties. Waarom we onze tanden poetsen? We duiken in de wereld van zuren en basen. Zet je veiligheidsbril maar op want we gaan aan de slag met PH-waarden en indicatoren.

Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school.

Data van de cursus:
Maandag 3-2-2020
Maandag 10-2-2020
Maandag 17-2-2020
Maandag 2-3-2020
Maandag 9-3-2020
Maandag 16-3-2020

Starttijd: 14:20 (lessen duren 60 minuten)
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl
Inschrijftermijn loopt tot en met:
Deelname bedraagt € 72,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje.

Op maandag 6 januari verwachten wij alle kinderen weer uitgerust op school

Fijne Feestdagen en een Sprankelend 2020!

Team basisschool De Sprankel
21 december 2019

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 18 JANUARIAanmelden nieuwe leerlingen

  Zijn er broertjes en zusjes van onze leerlingen die voor 1 oktober 2021 4 jaar […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 7 JANUARI“een eigen plek”

  Vandaag hebben we het nieuwe thema ‘een eigen plek’ gezamenlijk geopend. Na de binnenkomer ‘blijf […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 21 DECEMBERKinderen van de Sprankel overhandigen de cheque aan “Serious request”

  …de school had zijn deuren al bijna gesloten, de laatste lampen werden uitgedaan. Binnen stonden […]

  Lees meer...

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

Basisschool de Sprankel

Gasthuishoeve 1
5361 HT Grave

T: 0486 47 20 77
E: info.desprankel@optimusonderwijs.nl

Basisschool de Sprankel

Gasthuishoeve 1
5361 HT Grave
BEL Basisschool de Sprankel MAIL Basisschool de Sprankel

VOLG Basisschool de Sprankel OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE