Nieuwsbrief: onderwijs op afstand 12: gehele opening

Nieuwsbrief 12 informatie onderwijs op afstand: gehele opening. 

Na vele weken is het dan weer zo ver! Alle kinderen mogen gelijktijdig naar school. We kijken er naar uit om het jaar gezamenlijk in de eigen groep af te kunnen sluiten. Gisteren is door het kabinet het sein op groen gezet!
In deze nieuwsbrief kunt u de afspraken lezen die voor de laatste weken van dit schooljaar gelden. We gaan op weg naar het ‘nieuwe normaal’. Ook na de zomervakantie zullen een aantal afspraken nog steeds gelden is de verwachting.
Inhoudelijk zijn de afspraken niet zo veel veranderd.
De afstemming met Hartenaas heeft plaats gevonden vanuit de volgende doelstellingen:
• Ophoping van ouders zoveel mogelijk voorkomen;
• Opstopping bij kapstokken door kinderen zoveel mogelijk voorkomen;
• Ontmoeting van groepen van eigen school en van scholen onderling zoveel mogelijk voorkomen.
Dit heeft er toe geleid dat we de schooltijden van beide scholen gescheiden hebben.

De schooltijd van De Sprankel is van 08.45 tot 14.15 uur.
Inlooptijd is van 08.30 tot 08.45 uur.Deze tijden zijn door gegeven aan de voor- en naschoolse opvang.
We willen u vragen om niet voor 08.30 of 14.00 uur bij school te zijn. Dit zijn de tijden dat de ouders van Hartenaas hun kinderen komen brengen en halen. Aan hen is gevraagd om na het brengen en halen van de kinderen meteen weg te gaan, zodat de parkeerplaats en de stoep bij de hekken leeg is voor Sprankelouders en kinderen.

NoodopvangEr is geen noodopvang meer. Alle leerlingen gaan hele dagen naar school.

Hygiëne

 • Na school zullen naast de reguliere schoonmaakwerkzaamheden alle lokalen (tafels, stoelen, deurklinken) en toiletten schoon gemaakt worden door de schoonmaak.
 • In elke groep, bij elke hoofdingang en op de toiletten staat desinfecterende handgel voor leerlingen. In de groep staat handgel voor leerkrachten en oppervlaktespray om tafels, indien nodig, te reinigen.
 • In elke groep en op alle toiletten zijn voldoende papieren handdoekjes om handen te drogen.
 • In alle groepen zal er geventileerd worden gedurende de dag en tijdens de pauzetijden.
  Ouders
 • Één ouder/volwassene brengt de kinderen naar school en gaat na het afzetten meteen weer weg. Dit om ophoping van ouders te voorkomen en de stoep zo snel mogelijk vrij te maken voor kinderen die op de fiets naar school komen.
 • Ouders/volwassene blijven buiten het hek. Ouders komen niet op de speelplaats en niet in het schoolgebouw.
 • Wilt u bij het halen en brengen 1,5 meter afstand respecteren. Hou het voetpad zo veel mogelijk vrij, zodat kinderen makkelijk weg kunnen lopen.
  Laat kinderen die dit kunnen en oud genoeg zijn zo veel mogelijk zelfstandig naar school gaan.
 • Ouders zijn helaas niet welkom in de school. Er is geen fysiek contact tussen teamleden en ouder(s)/verzorger(s). Oudergesprekken vinden digitaal plaats via Videobellen. Mocht ‘live’ contact wenselijk zijn, dan is een afspraak buiten op de speelplaats mogelijk. Voor de adviesgesprekken van groep 7 maken we een uitzondering. Deze vinden plaats in de gespreksruimte bij de hoofdingang. Na elk gesprek zal schoonmaaktijd voor tafels en stoelen worden ingepland.
 • Indien u als ouder contact met de leerkracht wenst of een korte boodschap door wilt geven, kunt u een mailbericht sturen of bellen met school. De Parro-app zal voor gesprekken gesloten worden.

Halen en brengenSchooltijden voor De Sprankel zijn van 08.45 tot 14.15 uur.De inlooptijd voor groep 1 t/m 8 is tussen 08.30 en 08.45 uur. Door inlooptijd van een kwartier te plannen heeft u de mogelijkheid om gespreid bij school te komen.
De starttijd van de lessen is om 08.45 uur!
*Ouders brengen hun kind(eren) tot aan het hek en gaan dan meteen weer weg;
*De kinderen van groep 1 – 2 gebruiken het hek bij de kleuteringang. De kinderen van groep 1/2a mogen naar de deur van hun groep lopen. Daar staan Carien of Sandra te wachten.
De kinderen van groep 1/2b worden bij het klimrek opgevangen door Lise en gaan van daaruit mee naar de groep.
*De kinderen van de groepen 3, 3/4 en maken gebruik van de poort bij de hoofdingang (ook als ze met de fiets komen) en gaan vanaf het hek zelfstandig naar hun eigen groep en gaan via het halletje bij hun klas naar binnen;
*De kinderen van groep 5 t/m 8 worden door de leerkrachten op de speelplaats opgevangen. De wachtplek wordt deze week door de leerkrachten met de kinderen afgesproken. Ze zullen dan per groep naar boven gaan om zo opstoppingen bij de kapstokken zoveel mogelijk te voorkomen.
*De poort bij groep 1/2 wordt alleen gebruikt door de kleuters!
*De groepen 7 en 8 maken gebruik van de poort bij de hoofdingang (ook als ze met de fiets komen), gaan via de hoofdingang naar binnen en gaan via de trap bij de tribune naar boven;
*De groepen 5, 6 en 6/7 maken gebruik van de poort en deur aan de zijde van de bovenbouw;
*De kinderen van de voorschoolse opvang gaan via de leerpleinen naar het lokaal waar ze zijn moeten (ook als ze starten met noodopvang);
*Aan het einde van de lesdag brengen de leraren de kinderen groepsgewijs naar buiten.

Gezondheid*Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
*Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
*Tussen personeelsleden moet 1,5 meter afstand bewaard worden.
*Leerkrachten en leerlingen met coronagerelateerde klachten (verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts) blijven thuis. Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur klachten vrij bent.
*Leerlingen die met klachten op school zijn, worden door ouders opgehaald.
*Indien een leerkracht ziek is en niet vervangen kan worden, schakelen we voor betreffende groep over op thuisonderwijs zoals voor 11 mei gegeven is.

Onderwijs op afstand:Wanneer krijgen kinderen ‘onderwijs op afstand’?
*Bij lesuitval door ziekte van de leraar (en er is geen vervanging);
*Als een kind ziek is of om andere medische redenen.
Voor de kinderen die niet naar school gaan, is er ‘onderwijs op afstand’. Dit ziet er als volgt uit:
*Kinderen die door ziekte of om medische redenen niet naar school komen, kunnen via google hangout ‘live’ de instructie in de klas volgen. Zij krijgen van tevoren de tijden van de instructies door. Het gezin is zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanwezig zijn bij de instructies;
*De leraar kan tijdens de schooltijd geen extra begeleiding bieden. Dit onderwijs is daarom gericht op herhalen en inoefenen van eerder aangeboden kennis en vaardigheden.
Bij lesuitval door ziekte van de leraar (en er is geen vervanging):
*Wordt ‘onderwijs op afstand’ verzorgd als voor de tijd dat de scholen open gingen.

Pauzetijden*De pauzetijden voor De Sprankel zijn van 09.45 tot 10.30 uur en van 11.30 tot 12.15 uur.
*09.45 tot 10.30
11.30 tot 12.15 groep 1/2 voorzijde
*10.00 tot 10.15 en 11.45 tot 12.00
groep 3, 3/4 en 4 van ingang bovenbouw tot stoeikuil
Groep 5 en 6 van stoeikuil tot kleuters
*10.15 tot 10.30 en 12.00 tot 12.15
groep 6/7 en 7 van ingang bovenbouw tot stoeikuil
Groep 8a en b van stoeikuil tot kleuters

Jassen en tassen:Alle kinderen hangen hun jas aan de kapstok en zetten hun tas op de plekken bovenop of onder de kapstok

Hygiëne*Fysiek contact beperken we zoveel als mogelijk. Teamleden hebben zo min mogelijk fysiek contact met de leerlingen en houden onderling 1,5 meter afstand;
*Handen wassen
*Dagelijks aandacht voor routinematig handen wassen en/of desinfecteren;
*De kinderen wassen hun handen voordat ze naar school komen;
*Kinderen en team desinfecteren hun handen bij aankomst op school. Voor de kinderen en leerkrachten hangt bij de ingangen een handpomp;
*Teamleden hebben een flesje desinfectiemiddel;
*Kinderen en team wassen hun handen na toiletbezoek, voor en na het eten, na hoesten en niezen;
*De kinderen wassen hun handen voordat ze naar huis gaan;
*De kinderen krijgen instructie om in de elleboog te hoesten;
*Op school gebruiken we alleen papieren handdoekjes;
*De kinderen krijgen instructie om contact van handen met ogen en mond te vermijden;
*In elke groep zijn papieren doekjes, tissues en handgel aanwezig.
*Voedsel
*De kinderen delen geen voedsel;
*Wilt u eten en drinken mee geven dat de kinderen makkelijk zelf kunnen openmaken en opeten (geen lastige bekers, liever pakjes e.d. schoongemaakt fruit enzovoort).
*We vieren de verjaardagen van kinderen wel. Helaas kan er niet getrakteerd worden;
*De kinderen zitten tijdens het eten van fruit aan hun eigen tafel.
*Schoonmaak
*Dagelijks komt IBN intensief schoonmaken volgens de richtlijnen en leegt ook de vuilnisbakken;
*Contactpunten (oppervlakte van tafels, handgrepen, deurklinken, toiletbrillen) maken we regelmatig schoon;
*Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen en devices ontsmetten we met regelmaat als meerdere kinderen deze gebruiken;
*Er is voldoende zeep, desinfectspray, desinfecterende handgel en papieren doekjes;
*Bij het schoonmaken gebruiken we handschoenen. Verder dragen we géén persoonlijke beschermingsmiddelen.
Toiletgebruik*Elke groep maakt gebruik van één toilet;
*Er mag één leerling per groep naar het toilet.
Materiaal*Kinderen nemen geen speelgoed van thuis mee naar school;
*Ieder kind heeft een eigen setje materialen, ze doen niet samen met materiaal;
*Elk kind heeft één laatje met spullen.

SponsorloopNet voor de corona-crisis stond de sponsorloop gepland. Deze hebben we toen af moeten zeggen in verband met leraren die ziek waren en groepen die niet naar school konden. Veel kinderen hebben via sponsoren al geld opgehaald of zouden per rondje gesponsord worden. Voor het einde van het schooljaar lukt het niet, met de richtlijnen die er zijn, om deze sponsorloop alsnog te organiseren.
In overleg met Hartenaas en De Eerste Stap is besloten om deze sponsorloop op 18 september te houden. Leerlingen hoeven hiervoor niet opnieuw sponsoren te zoeken. Het doel is om met elkaar te lopen als tegenprestatie voor het geld dat reeds binnen is. Leerlingen die per rondje gesponsord zijn, gaan dan ook niet het geld alsnog op te halen.
De leerlingen van groep 8 zitten dan op het Voortgezet Onderwijs. Zij zullen geen ‘tegenprestatie’ kunnen leveren voor het geld dat zij via sponsoren al ingezameld hebben.
Afsluiting schooljaar
We willen, nog steeds, proberen om op donderdag 9 juli gezamenlijk het schooljaar met een feestdag af te sluiten. Zoals de richtlijnen nu zijn, zal dat met eigen groep en zonder ouders plaats vinden. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en hoe deze dag er uit zal gaan zien. Houdt u er rekening mee dat dit ook de laatste schooldag is! We zullen op vrijdag 10 juli een vrije dag hebben voor kinderen. Teamleden ronden het schooljaar dan af met een uitgebreide overdracht naar de nieuwe leerkracht.
Op woensdag 8 juli zal van 08.30 tot 10.00 uur de kennismaking met de nieuwe leerkracht zijn. Of dit ook in het nieuwe groepslokaal is, is afhankelijk van de richtlijnen. Op dit moment zou dit geen optie zijn, omdat de lokalen dan tussendoor schoon gemaakt moeten worden.

Team bs De Sprankel

Nieuwsbrief onderwijs op afstand 1
Nieuwsbrief onderwijs op afstand 2
Nieuwsbrief onderwijs op afstand 3
Nieuwsbrief onderwijs op afstand 4
Nieuwsbrief onderwijs op afstand 5
Nieuwsbrief onderwijs op afstand 6
Nieuwsbrief onderwijs op afstand 7
Nieuwsbrief onderwijs op afstand 8
Nieuwsbrief onderwijs op afstand 9
Nieuwsbrief onderwijs op afstand 10
Nieuwsbrief onderwijs op afstand 11

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 25 JUNIeen Schitterend, Sprankelend Zomerfeest

  Terwijl de blikken angstvallig omhoog keken schoven de donkere wolken één voor één aan ons […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 21 JUNIhet “Sprankel Zomerfeest”

  De zomer, net begonnen aan zijn eerste dag. We hebben er al veel van kunnen […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 12 JUNI“Maatjes”

  Passend binnen “de Vreedzame School” hadden Basisschool De Sprankel en Visio een gemeenschappelijk project.het Maatjes […]

  Lees meer...

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

Basisschool de Sprankel

Gasthuishoeve 1
5361 HT Grave

T: 0486 47 20 77
E: info.desprankel@optimusonderwijs.nl

Basisschool de Sprankel

Gasthuishoeve 1
5361 HT Grave
BEL Basisschool de Sprankel MAIL Basisschool de Sprankel

VOLG Basisschool de Sprankel OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE